Actievoorwaarden: €100,- Cashback 2017-2018

I     Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “€100,- Cashback op Pioneer Navigatie”, hierna te noemen: “de Actie”. De Actie wordt georganiseerd door Pioneer Benelux, Bronsweg 7 8211 AL Lelystad, hierna te noemen: “de Organisator”. De Organisator is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden tussen de Organisator als gebruiker van de voorwaarden en een natuurlijke persoon die wenst deel te nemen aan de Actie, hierna te noemen: “(de) Deelnemer”.

 2. De Organisator is verantwoordelijk voor de Actie en de uitvoering daarvan. De voorwaarden staan vermeld op de website via welke de Deelnemer mee kan doen aan de Actie: pioneer-car.be/cashback. Door deelname verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en gebonden te zijn aan de voorwaarden. Op verzoek worden de voorwaarden tevens per post of e-mail toegezonden. De voorwaarden kunnen eveneens worden gedownload en opgeslagen door de Deelnemer.

 3. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze voorwaarden handelen.

II    De Actieperiode

 1. De Actie start op 1 september 2017. De sluitingsdatum van de Actie is 28 februari 2018. Volledige inzendingen dienen uiterlijk 15 maart 2018 om middernacht bij ons binnen te zijn.

 2. Pioneer Benelux is niet aansprakelijk voor aanvragen die verloren zijn gegaan, naar een verkeerd adres zijn gestuurd, zijn vertraagd of die niet zijn ontvangen vóór de afsluitingsdatum.

III    De Actie

 1. Door middel van de Actie kan een natuurlijk persoon €100,- cashback aanvragen na aankoop van een Pioneer navigatiesysteem.

 2. De actie loopt in de Benelux

 3. Aanvragen mogen alleen door de consument worden ingediend. Resellers mogen geen aanvragen indienen namens hun klanten.

IV    Deelname    

 1. Aan de Actie kan maximaal 3x per persoon worden deelgenomen door binnen de actieperiode een Pioneer navigatiesysteem te kopen bij een aan de actie deelnemende officiële Pioneer dealer.

 2. Na aankoop moet de deelnemer op de actie website pioneer-car.be/cashback het registratieformulier volledig en correct in te vullen, het aankoopbewijs en een foto of scan van de streepjescode (deze vindt u op de achterkant van de doos) uploaden.

 3. Op het aankoopbewijs staat duidelijk het gekochte Pioneer navigatiesysteem, de kosten voor montage van dit systeem in uw auto, de naam van de Pioneer dealer, aankoopdatum, prijs en serienummer vermeld.

 4. de Actie heeft betrekking op de volgende Pioneer producten:

 

 • AVIC-EVO1-G71

 • AVIC-EVO01-G72

 • AVIC-EVO1-PL1

 • AVIC-EVO01-PL2-VAL

 • AVIC-EVO1-OC1

 • AVIC-EVO01-OC2-MTB

 • AVIC-F980BT

 • AVIC-F980BT-C

 • AVIC-F980DAB

 • AVIC-F980DAB-C

 • AVIC-F80DAB

 • AVIC-F80DAB-C

 • AVIC-F88DAB

 

 1. De Pioneer producten, genoemd in artikel IV4., dienen te zijn aangekocht en gemonteerd bij één van de, aan de Actie deelnemende, erkende, Pioneer dealers:

 


A&M

A.C.A.

ACS

ACS Wondelgem

APC Hemiksem

APC Kontich

APC Willebroek

ARC Herentals

AS Mobility

ATAF Antwerpen

ATAF Turnhout

ATAF Westerlo

AUDIOMIX

AUTO ELECTRO ANDRIES

AUTO HIFI SERVICE

AUTO PARTS PLUS

AUTO SPORT WILLY

AUTO STOP Leuven

AUTO-SYSTEM CENTER

AVC Enterprices

CAR AUDIO SERVICE

Car Electro Stoop

Car Studio Mobile

Cardoen Antwerpen

Cardoen Brugge

Cardoen Dendermonde

Cardoen Doornik

Cardoen Gent

Cardoen Halle

Cardoen Halle

Cardoen Hasselt

Cardoen Kuurne

Cardoen Mons

Cardoen Namur

Cardoen Vilvoorde

Cardoen Zaventem

CARTRONICS

DBL Erpe-Mere

Dufeys S.A.

FUERZA AUDIO

GERONIKA

GRAMAT

HOLLYWOOD SOUND CENTER

IDE AUTOMOTIVE

JFE

KRAUTLI

LUCAS CAR SOUND

MOBILE ELECTRONICS

M-Protect

Patrick Declerck Electronics

TWONDO

VANDENABEELE M.

VANDERMAELEN

VH CAR SYSTEMS

VKTRONICS

WARA-SHOP

HYUNDAI Dealers

SUZUKI Dealers

Ssangyong Dealers

ISUZU Dealers

VAG / D'Ieteren

Toyota Dealers

Renault Trucks

PEUGEOT Dealers

CITROËN Dealers

 

 1. Deelname aan de Actie is gratis.

 2. Bij deelname aan de Actie worden de NAW gegevens van de Deelnemer opgeslagen.

 3. De Deelnemer aan de Actie dient ouder dan 18 jaar te zijn, in bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en permanent woonachtig te zijn in de Benelux. Tevens is de Deelnemer verplicht tot het verschaffen van correcte en complete informatie.

 4. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij claims die haar frauduleus voorkomen of getuigen van onrechtmatige beïnvloeding de Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.

 5. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij inzendingen die niet voldoen aan de voor deelname gestelde eisen de Deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten.

 

V     Uitkering van de claim

 1. Verkrijging van de claim is persoonsgebonden. De deelname en de claim zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of iets anders dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt.

 2. Het cashback bedrag kan alleen per bankoverschrijving aan de deelnemer worden overgemaakt.

 3. De Desk VGO Groep zal in naam van Pioneer binnen 28 dagen na validatie van de aanvraag per bankoverschrijving naar een geldig Belgisch IBAN-nummer (let op! Dit mag géén spaarrekening zijn) de terugbetaling overmaken, op voorwaarde dat je de juiste gegevens en ondersteunende documenten hebt geleverd zoals hierboven toegelicht.

 4. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reis-/verblijfkosten die de deelnemer eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan de Actie.

 

VI     Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade dan ook door een Deelnemer geleden in verband met deze Actie.

 2. Meer specifiek is de Organisator niet aansprakelijk voor schade door de Deelnemer geleden die het gevolg is van:

 • enig gebruik van de door de Organisator verstrekte producten; of

 • type- en zetfouten op de website of op of in enig ander medium/communicatiemiddel verband houdende met de Actie; of

 • niet of niet afdoende verzekerd zijn (bijvoorbeeld doordat een aansprakelijkheidsverzekering ontbreekt)

 

VII     Persoonsgegevens

 1. De NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 2. De Organisator zal de gegevens van de Deelnemer gebruiken voor uitvoering van deze Actie en communicatie rond de Actie, waaronder mede begrepen de toezending van de e-mail ter bevestiging van de deelname. Eventuele andere e-mails worden alleen verzonden indien de Deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven. Een Deelnemer aan deze Actie kan per brief een verzoek doen om inzage, verwijdering en/of correctie van zijn/haar gegevens. Deze brief dient te worden gezonden naar: Pioneer, Marketing/Communicatie, Postbus 3010, 1300 EM Almere.

VIII     Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken, maar met voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit in redelijkheid of door overmacht vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.

 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

 3. Deelname aan de Actie houdt het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze voorwaarden in, zonder enig voorbehoud of enige beperking, alsmede van elke beslissing die de Organisator kan nemen ter zake. Indien Deelnemer een bepaling van deze voorwaarden overtreedt of niet nakomt wordt de Deelnemer van verdere deelname uitgesloten.

 4. Indien over de prijzen kansspelbelasting afgedragen zou dienen te worden zal de verschuldigde kansspelbelasting volledig voor rekening komen van de Organisator.

 5. Indien de Actie gekwalificeerd zou moeten worden als een promotioneel kansspel voldoet dit spel aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 6. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Pioneer, Marketing & Communicatie, Postbus 3010, 1300 EM Almere. Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de Deelnemer meent dat de klacht niet afdoende is afgehandeld kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500 EG Den Haag.

 

7. Op de Actie(voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.

 

Versie: 01-12-2017