Competition rules

 

English:

1. Pioneer Repair Service Survey Lucky Draw Rules
1.1. Introduction

Every month until 31st March 2016, we'll be giving away three headphones (1 headphone /winner). By filling out our questionnaire
and replying to the competition and elimination question, you will automatically be entered into the prize draw for that month.
All eligible respondents will automatically be entered into the monthly free prize draw. There is a limit of one entry per household.
Any additional responses made will be void.
1.2. Collection and use of information given in the competition
The competition information is collected with the sole purpose of contacting the winners. This data is not used in any other way,
either by Pioneer Europe NV or by a third party. This information is provided on a voluntary basis and no obligation is attached.
1.3. Period
Monthly prize draw from 1st Oct 2013 until 31st March 2016.
1.4. Eligibility
The prize draw is open to all residents of Spain, Portugal, Denmark, Belgium, The Netherlands, Luxemburg, Germany, Italy,
Norway, Sweden, France, UK and Russia, except those who are employees of Pioneer Europe NV and its subsidiaries or
distributors or any member of their households.
Children under the age of 18 who participate in the survey and the lucky draw must fill in the questionnaire under the supervision of
their parents. Pioneer Europe NV cannot be held liable for children completing this questionnaire without parental consent.
1.5. Closing Date
The Closing Date for the monthly prize draw is 5pm on the last Belgian working day of each calendar month.
1.6. The Prizes
Monthly Prizes: 3 Pioneer headphones SE-MJ721 (1 headphone / winner)
The prizes are as stated and no cash alternative is available. Pioneer Europe NV may in its absolute discretion offer alternative
prizes of equal or greater value.
1.7. The Draw
The draw will take place on the 1st working day of the month after the Closing Date. In the event Pioneer Europe NV is unable to
contact the first valid name drawn, Pioneer Europe NV reserves the right to re-draw.
1.8. Prize Draw Winner Announcement
The winners will be notified personally as soon as possible after the draw.
1.9. General
Pioneer Europe NVs decision in the exercise or interpretation of any of its rights or discretion in connection with these rules shall be
final and binding. By submitting your entry, you will be deemed to have agreed to be bound by these rules.
2. Data protection clause
Pioneer Europe NV will use your personal information only for the sole purpose of its evaluation of customer satisfaction for its
repair services and will not use it for any other purpose (such as for marketing purposes). The data of the survey will be processed
by Pioneer Europe NV. The collected data from the questionnaire is processed in aggregate. Pioneer Europe NV will prevent
unauthorized access or disclosure and will not pass your personal information to any third party. Pioneer Europe NV will destroy
your personal information after the customer satisfaction evaluation exercise is terminated.

Go back to the Repair Survey Page

 

Deutsch:

1. Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel der Pioneer Reparaturserviceumfrage
1.1. Einführung

Bis März 2016 verlosen wir jeden Monat drei Kopfhörer (einen Kopfhörer / Gewinner). Durch Ausfüllen unseres Fragebogens und
Beantwortung der Preis- und Ausschlussfrage nehmen Sie automatisch an unserem Gewinnspiel des laufenden Monats teil. Die Teilnehmerzahl ist pro Monat für jeden Haushalt auf eine beschränkt. Mehrere eingereichte Antworten werden für die Teilnahme
an der Verlosung ungültig.
1.2. Speicherung der persönlichen Daten
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden ausschliesslich zum Zweck der Ermittlung und Kontaktierung des Gewinners
genutzt. Eine weitere Nutzung der Daten wird ausgeschlossen weder von Pioneer Europe NV noch von Dritten. Die Angaben der
Daten erfolgt freiwillig. Es gibt keine Verpflichtung.
1.3. Dauer des Gewinnspiels
Monatliche Verlosung vom 1. Oktober 2013 bis zum 31. März 2016.
1.4. Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können alle Einwohner aus Spanien, Portugal, Dänemark, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland, Italien,
Norwegen, Schweden, Frankreich, dem Vereingten Königreich und Russland. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter
der Pioneer Europe NV, deren Tochtergesellschaften oder Verteiler sowie Familienangehörige.
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollenendet haben, sollten den Fragebogen unter Aufsicht der Eltern ausfüllen.
Pioneer Europe NV übernimmt keine Verantwortung für diesen Personenkreis, die den Fragebogen ohne Zustimmung der Eltern
ausfüllen.
1.5. Einsendeschluss
Einsendeschluss ist jeden Monat um 17 Uhr nachmittags am letzten belgischen Arbeitstag.
1.6. Gewinn
Monatlicher Gewinn 3 Pioneer Kopfhörer SE-MJ72 (1 Kopfhörer / Gewinner).
Eine Auszahlung des Gewinns wird ausgeschlossen. Pioneer Europe NV darf nach eigenem Ermessen alternative Preise anbieten
von gleichem oder höherem Wert.
1.7. Die Verlosung
Die Verlosung findet jeweils am ersten Arbeitstag des Monats nach Einsendeschluss statt. Sollte ein Gewinner nicht ermittelt
werden können, behält Pioneer Europe NV sich das Recht vor, eine erneute Gewinnerermittlung durchzuführen.
1.8. Bekanntgabe des Gewinners
Die Gewinner werden möglichst schnell nach der Verlosung persönlich in Kenntnis gesetzt.
1.9. Allgemeines
Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für dieses Gewinnspiel, dass von Pioneer Europe NV's durchgeführt wird. Durch
die Teilnahme am Gewinnspiel der Pioneer Europe NV erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den Teilnahmebedingungen
des Gewinnspiels.
2. Datenschutz
Pioneer Europe NV wird Ihre persönlichen Daten ausschließlich für die Auswertung der Kundenzufriedenheit mit seinem
Reparaturservice und für keine anderen Zwecke (z. B. Werbezwecke) benutzen. Pioneer Europe NV wird Unbefugten den Zugang
oder Veröffentlichung der Daten verhindern, Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergeben und diese nach Beendigung der
Auswertung der Kundenzufriedenheitsstudie vernichten.

Go back to the Repair Survey Page

 

Dansk:

1. Regler vedr. lodtrækning i Pioneers reparationsservice undersøgelse
1.1. Indledning

Hver måned, indtil Marts 2016 trækker vi lod om 3 sæt hovedtelefoner. (1 hovedtelefon / vinder). Ved at udfylde vores spørgeskema
og svare på konkurrence- og elemineringsspørgsmålet, deltager du automatisk i vores månedlige præmielodtrækning.
Alle berettigede deltagere vil automatisk detage i den månedlige lodtrækning af hovedtelefonerne. Der er en grænse på ét svar pr.
husstand. Yderlige svar vil blive betragtet som ygyldige.
1.2. Indsamling og brug af information afgivet til konkurrencen.
Indsamlet information bruges udelukkende med det formål, at kunne kontakte vinderne. Data vil ikke blive brugt på anden vis,
hverken af Pioneer Europe NV eller af 3 part. Informationen er afgivet på frivillig basis og der er ingen forpligtelse vedhæftet.
1.3. Periode
Den månedlige præmie trækkes fra 1. Oktober og til 31. Marts 2016
1.4. Hvem kan deltage
Lodtrækningen er åben for borgere i Spanien, Portugal, Danmark, Belgien, Holland, Luxenborg, Tyskland, Italien, Norge, Sverige,
Frankrig, England og Rusland med undtagelse af ansatte hos Pioneer Europa NV og dennes datterselskaber, distrbutører eller
nogen i deres husstand.
Børn under 18, som deltager i undersøgelsen og lodtrækningen, skal udfylde spørgeskemaet under tilsyn af forældre. Pioneer NV
kan ikke holdes ansvarlig overfor børn, der har udfyldt spørgeskemaet uden forældrenes samtykke. 
1.5. Slutdato
Sidste frist for den månedlige lodtrækning er kl. 05.00 på den sidste Belgiske arbejdsdag i hver kalendermåned.
1.6. Præmierne
De månedlige præmier: 3 sæt Pioneer hovedtelefon SE-MJ721 (1 hovedtefon / pr. vinder)
Præmierne er som angivet og kan ikke erstattes af kontanter. Pioneer Europ NV kan uden samtykke tilbyde alternative præmier, af
samme eller højere værdi.
1.7. Lodtrækning
Lodtrækning foregår på den 1´ste arbejdsdag i måneden efter endt arbejdsdag. I det tilfælde, Pioneer Europe NV ikke er i stand til,
at kontakte den første gyldige vinder, forbeholder Pioneer Europe NV sig retten til, at foretage ny trækning.
1.8. Meddelelse til månedens vinder
Vinderne kontaktes personligt, så hurtigt som muligt, efter lodtrækningen er foretaget.
1.9. Generelt
Pioneer Europe NV´s beslutning i udøvelsen eller fortolkningen af nogen af sine rettigheder eller skøn i forbindelse med disse regler
skal være endelig og bindende. Ved at indsende dit bidrag, vil du blive anset for at have accepteret at være bundet af disse regler.
2. Data beskyttelses klausul
Pioneer Europe NV bruger udelukkende dine personlige oplysninger til evaluering af kundetilfredsheden omkring reparationsservice
og ikke til noget andet formål, f.eks. marketing. Undersøgelsens data behandles af Pioneer Europe NV. Pioneer Europe NV vil
forhindre uautoriseret adgang til, eller afsløring af og videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart. Dine personlige
oplysninger destrueres, når denne undersøgelse er afsluttet.

Go back to the Repair Survey Page

 

Español:

1. Normas del sorteo que acompaña la encuesta de satisfacción del cliente sobre el servicio de reparación Pioneer
1.1. Introducción

Cada mes hasta Marzo del 2016, entregaremos tres auriculares (uno por ganador). Rellenando nuestro cuestionario y
respondiendo a la pregunta de competencia y eliminación, automáticamente entrará en el concurso para este mes.
Todos los elegidos entre los que respondan entrarán automáticamente en el concurso gratuito. Hay un límite de una entrada por
hogar. Respuestas adicionales no serán consideradas.
1.2. Recogida de datos y uso de la información dada para el concurso.
La información para el concurso es recogida únicamente con el propósito de contactar con los ganadores. Estos datos no serán
utilizados de ninguna otra forma, ni por Pioneer Europe NV ni por terceras empresas colaboradoras. Esta información es
proporcionada de forma voluntaria y no conlleva ninguna obligación añadida.
1.3. Período
Concurso mensual desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Marzo del 2016.
1.4. Elegibilidad
El concurso está abierto a todos los residentes en España, Portugal, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Italia,
Noruega, Suecia, Francia, UK y Rusia, excepto para quienes sean empleados de Pioneer Europe NV y sus subsidiarias o
distribuidores o miembros de sus familias.
Menores de 18 años que participen en esta encuesta deberán rellenar el cuestionario bajo la supervisión de sus padres. Pioneer
Europe NV no se responsabiliza del cuestionario rellenado por menores sin el consentimiento de sus padres.
1.5. Fecha de cierre
La fecha de cierre para el concurso mensual es a partir de las 17 h del último día laborable en Bélgica de cada mes del calendario.
1.6. Los premios
Premios mensuales: 3 auriculares Pioneer modelo SE-MJ21 (1 por por ganador).
Los premios son los señalados y no podrán canjearse por su valor equivalente en efectivo. Pioneer Europe NV puede bajo
absoluta discreción ofrecer premios alternativos de igual o mayor valor.
1.7. El sorteo
El sorteo tendrá lugar en el primer día laborable del mes siguiente al día de cierre. En el caso de que Pioneer Europe NV no le sea
posible contactar con el primer nombre válido, Pioneer Europe NV se reserva el derecho de repetir el sorteo.
1.8. Anuncio del ganador del concurso
Los ganadores serán informados personalmente tan pronto sea posible después del sorteo.
1.9. General
La decisión de Pioneer Europe NV en el ejercicio o interpretación de cualquiera de sus derechos o criterios en relación con estas
normas son concluyentes y vinculantes. Por el hecho de enviar su inscripción se considerará que está de acuerdo en la aceptación
de estas normas.
2. Cláusula de protección de datos
Pioneer Europe NV utilizará sus datos personales exclusivamente para la evaluación del nivel de satisfacción de los clientes con el
servicio de reparaciones y con ninguna otra finalidad (como campañas de marketing). Los datos de la encuesta serán procesados
por Pioneer Europe NV. Pioneer Europe NV impedirán el acceso no autorizado o la divulgación de los datos personales. No
trasferirán lo información obtenida a terceros y borraran todos los datos una vez concluya la evaluación del nivel de satisfacción de
los clientes.

Go back to the Repair Survey Page

 

Suomi:

1. Pioneer huollon arvonnan säännöt.
1.1. Johdanto

Maaliskuuhun 2016 asti aiomme joka kuukausi lahjoittaa kolmet kuulokkeet (yhdet kuulokkeet per voittaja). Täyttämällä
kyselylomakkeen ja vastaamalla kilpailu-ja eliminointikysymykseen osallistut automaattisesti palkintoarvontaan siinä kuussa!
Kaikki hyväksytyt vastaukset lisätään automaattisesti kuukausiarvontaan. Vain yksi vastaus per kotitalous. Ylimääräiset vastaukset
mitätöidään.
1.2. Tiedot on kerätty kilpailua varten.
Tieto on kerätty ainoastaan yhteydenottoa voittajaa varten. Kerättyä tietoa ei käytetä muulla tavalla, ei Pioneer Europa NV:n tai
kolmannen osapuolen toimesta. Tämä tieto on annettu vapaaehtoisesti eikä velvoita antajaa mihinkään.
1.3. Aika
Kuukausittainen kilpailuaika Lokakuun 2013 alusta Maaliskuun 2016 loppuun.
1.4. Voimassaolo
Arvonta on avoin kaikille asukkaille seuraavissa maissa: Espanja, Portugali, Tanska, Belgia, Alankomaat, Luxemburg, Saksa, Italia,
Norja, Ruotsi, Ranska, Iso-Britannia ja Venäjä, lukuun ottamatta Pioneer Europe NV:n ja sen tytäryhtiöiden sekä jakelijoiden
työtekijöitä perheineen.
Alle 18-vuotiaat, jotka osallistuvat kyselyyn ja arvontaan on täytettävä kyselylomake vanhempiensa valvonnassa. Pioneer Europe
NV ei ole vastuussa lasten ilman vanhempien suostumusta täyttämistä kyselylomakkeista.
1.5. Päättymisaika
Kuukausiarvonnan päättymisaika on kunkin kuukauden viimeinen työpäivä klo 17.00 Belgian kalenterin mukaan.
1.6. Palkinnot
Kuukausipalkinnot: 3 Pioneer SE-MJ721 kuulokkeet (1 kuuloke/voittaja) Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Pioneer Europe NV
pidättää oikeuden vaihtaa palkinnon toiseen vähintään yhtä arvokkaaseen tuotteeseen.
1.7. Arvonta
Arvonta suoritetaan joka kuukauden ensimmäisenä työpäivänä. Jos Pioneer Europe NV ei saa voittajaa kiinni, pidättää Pioneer
Europe NV oikeuden suorittaa uusinta-arvonnan.
1.8. Voittajien tiedottaminen
Voittajille tiedotetaan henkilökohtaisesti voitosta mahdollisimman pian arvonnan jälkeen.
1.9. Yleistä
Pioneer Europe NV päätökset näihin sääntöihin perustuen on lopullisia ja sitovia. Osallistumalla arvontaan hyväksyt nämä säännöt.
2. Tietosuojalauseke
Pioneer Europe NV käyttää henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan tutkiakseen asiakastyytyväisyyttä koskien korjauspalveluitaan,
eikä käytä tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin (kuten esim. markkinointitarkoitukseen). Tutkimuksen tiedot käsittelee Pioneer
Europe NV. Pioneer Europe NV estävät luvattoman tietojen tarkastelun tai niiden paljastamisen, eivätkä luovuta tietojasi millekään
kolmannelle osapuolelle. Henkilökohtaiset tietosi tuhotaan, kun asiakastyytyväisyyden arviointi on suoritettu loppuun.

Go back to the Repair Survey Page

 

français:

1. Pioneer questionnaire concernant les services de réparation - Règlement du tirage.
1.1. Introduction

Nous offrons trois casques chaque mois jusqu'à mars 2016 (1 casque par gagnant). En remplissant notre questionnaire et en
répondant à la question du concours et à la question subsidiaire, vous participez automatiquement à notre tirage au sort du mois!
Tous les participants seront automatiquement inscrits pour le tirage mensuel gratuit dans la limite d'une réponse par ménage. Les
réponses supplémentaires seront annulées.
1.2. Collecte et utilisation des informations.
Les informations collectées le sont dans le seul but de communiquer avec les gagnants. Ces données ne sont pas utilisées
autrement, que se soit par Pioneer Europe NV ou par un tiers. Ces informations sont fournies sur une base volontaire et non obligatoire.
1.3. Durée
Un tirage au sort mensuel aura lieu à partir du 1er Octobre 2013 jusqu'au 31 Mars 2016.
1.4. Admissibilité
Le tirage au sort est ouvert à tous les résidents de l'Espagne, du Portugal, du Danemark, de la Belgique, des Pays-Bas, du
Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Norvège, de la Suède, de la France, du Royaume-Uni et la Russie, excepté les
employés de Pioneer Europe NV et ses filiales, distributeurs et membres de leurs familles.
Les enfants de moins de 18 ans qui participent à l'enquête et au tirage au sort doivent remplir le questionnaire sous la surveillance
de leurs parents. Pioneer Europe NV ne peut être tenu responsable si des questionnaires sont remplis et retournés sans le
consentement des parents.
1.5. Date de clôture
La date de clôture pour le tirage au sort mensuel sera à 17 heures le dernier jour de travail Belge de chaque mois civil.
1.6. Les Prix
Prix mensuels: 3 casques Pioneer SE-MJ721 (1 casque par gagnant)
Les prix sont déterminés et aucune contrepartie financière n'est possible. Pioneer Europe NV peut, à discrétion offrir un produit
alternatif de valeur égale ou supérieure.
1.7. Le tirage au sort
Le tirage aura lieu le 1er jour ouvrable du mois suivant la date de clôture. Si Pioneer Europe NV ne peut contacter le gagnant du
tirage au sort, Pioneer Europe NV se réserve le droit d'effectuer un nouveau tirage au sort.
1.8. Annonce au gagnant
Les gagnants seront avertis personnellement dès que possible après le tirage au sort.
1.9. Général
La participation à l'opération implique l'entière acceptation du présent règlement de jeu. Toute décision prise par Pioneer Europe
NV en son application s'imposera aux participants et sera sans appel.
2. Clause de protection des données
Pioneer Europe NV n'utilisera vos informations personnelles que pour son évaluation de la satisfaction des clients concernant ses
services de réparation, et ne l'utilisera pas dans un quelconque autre but (marketing par exemple). Les données de l'enquête seront
traitées par Pioneer Europe NV. Pioneer Europe NV empêchera tout accès non autorisé ou divulgation, ne transmettra vos données
personnelles à aucun tiers et les détruira une fois l'évaluation de la satisfaction des clients terminée.

Go back to the Repair Survey Page

 

Italiano:

1. Regole di sorteggio del sondaggio di Pioneer Repair Service
1.1. Premessa

Ogni mese, fino a marzo 2016, regaleremo tre paia di cuffie (uno per vincitore). Compilando il nostro questionario, iscrivendoti al
concorso e rispondendo alle domande eliminatorie, verrai automaticamente ammesso all'estrazione dei nostri premi per quel mese.
Tutti gli intervistati ammissibili verranno automaticamente inseriti al sorteggio gratuito mensile. C'è un limite di una sola iscrizione
per famiglia. Ulteriori risposte aggiuntive saranno nulle.
1.2. Raccolta e uso delle informazioni fornite nel concorso
Le informazioni raccolte con il concorso hanno l'unico scopo di contattare i vincitori. Questi dati non vengono utilizzati in alcun altro
modo, sia da Pioneer Europe NV o da una terza parte. Queste informazioni sono fornite su base volontaria, e non vi è alcun
l'obbligo.
1.3. Durata del concorso
Il sorteggio del premio mensile decorre dal 1 ° ottobre 2013 al 31 marzo 2016.
1.4. Ammissibilità
Il concorso a premi è aperto a tutti i residenti di Spagna, Portogallo, Danimarca, Belgio, Olanda, Lussemburgo,Germania, Italia,
Norvegia, Svezia, Francia, Regno Unito e Russia, ad eccezione di coloro che sono dipendenti di Pioneer Europe NV, delle sue
controllate, dei distributori o membri dei rispettivi nuclei familiari.
I bambini di età inferiore ai 18 anni che partecipano al sondaggio e al sorteggio devono compilare il questionario sotto la
supervisione dei propri genitori. Pioneer Europe NV non può essere ritenuta responsabile per i bambini che compilano il
questionario senza il consenso dei genitori.
1.5. Data di chiusura
Il termine ultimo per l'estrazione mensile è alle 17:00 delll'ultimo giorno lavorativo, in Belgio, di ogni mese di calendario.
1.6. I Premi
Premi mensili: 3 cuffie Pioneer SE-MJ721 (1cuffia per vincitore) I premi sono decisi e non è disopnibile alcuna alternativa in denaro. Pioneer Europe NV può, a sua assoluta discrezione offrire premi alternativi di valore uguale o superiore.
1.7. Il sorteggio
Il sorteggio avrà luogo il 1 ° giorno lavorativo del mese successivo alla data di chiusura. In caso Pioneer Europe NV non sia in
grado di contattare il primo nome valido indicato, Pioneer Europe NV si riserva il diritto di risorteggiare.
1.8. Annuncio del vincitore dell'estrazione a premi
I vincitori saranno informati personalmente quanto prima dopo il sorteggio.
1.9. Regole generali
Le decisioni di Pioneer Europe NV nell'esercizio o nell'interpretazione dei propri diritti o nella discrezionalità in relazione a queste
regole sono definitive e vincolanti. Con la propria registrazione si dà per scontato che si siano accettate queste regole.
2. Clausola di protezione dei dati
Pioneer Europe NV utilizzerà le Vostre informazioni personali al solo fine di valutare la soddisfazione della propria clientela in
relazione al proprio servizio di assistenza e non le utilizzerà per altri fini (ad es. marketing). I dati del questionario verranno trattati
da Pioneer Europe NV. Pioneer Europe NV impedisce l'accesso non autorizzato o la divulgazione delle informazioni personali, né
passa tali informazioni a terzi e le distruggerà al termine della valutazione della soddisfazione della clientela.

Go back to the Repair Survey Page

 

Nederlands:

1. Pioneer reparatiedienst prijstrekking-reglement
1.1. Introductie

Tot maart 2015 geven we elke maand drie hoofdtelefoons weg (1 hoofdtelefoon / winnaar). Door onze vragenlijst in te vullen en de
wedstrijd- en schiftingsvraag te beantwoorden, kom je automatisch in aanmerking voor onze prijstrekking in die maand!
Alle in aanmerking komende inzendingen nemen automatisch deel aan de trekking van die maand. Er kan per huishouden slechts
éénmaal deelgenomen worden. Eventuele extra inzendingen zullen ongeldig worden verklaard.
1.2. Verzameling en gebruik van de informatie verstrekt in de wedstrijd.
De gegevens van de wedstrijd worden uitsluitend gebruikt om in contact te treden met de winnaars. De gegevens worden noch
door Pioneer Europe NV, noch door een derde partij, voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden vrijwillig zonder
verdere verplichting door de deelnemer verstrekt.
1.3. Periode
Maandelijkse trekking van 1 oktober 2013 tot en met 31 maart 2015.
1.4. Voorwaarden
De wedstrijd is toegankelijk voor alle inwoners van Spanje, Portugal, Denemarken, België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Italië,
Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Rusland, uitgezonderd zijn werknemers van Pioneer Europe NV, haar
dochterondernemingen of distributeurs alsmede enige huisgenoot van deze werknemers.
Kinderen jonger dan 18 jaar die deelnemen moeten de vragenlijst onder toezicht van hun ouders invullen. Pioneer Europe NV kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor kinderen die de vragenlijst zonder goedkeuring van hun ouders invullen.
1.5. Afsluitingsdatum
De afsluitingsdatum voor de maandelijkse trekking is telkens om 17.00 uur op de laatste Belgische werkdag van iedere
kalendermaand.
1.6. Prijzen
Maandelijkse prijzen: 3 Pioneer hoofdtelefoons SE-MJ721 (1 hoofdtelefoon per winnaar).
De prijs is zoals aangeboden en kan niet ingewisseld worden voor contanten. Pioneer Europe NV mag in uitzonderlijke
omstandigheden een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde aanbieden.
1.7. De trekking
De trekking vindt telkens plaats op de eerste werkdag van de maand na de afsluitingsdatum. Pioneer Europe NV is gemachtigd om
een nieuwe trekking te verrichten, in het geval men de eerste geldige winnaar niet kan contacteren.
1.8. Bekendmaking prijswinnaar
De winnaars worden zo snel mogelijk na het verrichten van de trekking persoonlijk op de hoogte gebracht.
1.9. Algemeen
Pioneer Europe NV's beslissing in de uitvoering of de interpretatie van haar rechten of discretie in verband met deze regels zijn
definitief en bindend. Door het versturen van uw gegevens wordt u geacht akkoord te gaan met de bepalingen van dit reglement.
2. Privacybeleid
Pioneer Europe NV zal uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken voor de evaluatie van de klantentevredenheid m.b.t. zijn
reparatiediensten. Uw persoonlijke gegevens zullen voor geen enkel ander doeleinde (bijv. voor marketingdoeleinden) worden
gebruikt. De gegevens van de enquête worden verwerkt door Pioneer Europe NV. Pioneer Europe NV zal de toegang tot uw
informatie of de verspreiding ervan door onbevoegden voorkomen en zal ze vernietigen zodra het onderzoek naar de klantentevredenheid is beëindigd.

Go back to the Repair Survey Page

 

Norsk:

1. Pioneer serviceundersøkelse, trekningsregler.
1.1. Introduksjon

Vi kommer til å gi bort tre hodetelefoner (1 hodetelefon / vinner) hver måned inntil mars 2016. Ved å fylle ut vårt spørreskjema og
svare på konkurransen og eliminasjonsspørsmålet, deltar du automatisk i vår premietrekking, for denne måned!
Alle berettigete besvarelser vil automatisk bli med i den månedlige trekningen av gratis hodetelefoner. Det er en grense på én
oppføring per husholdning. Eventuelle andre svar vil bli betraktet som ugyldige.
1.2. Innsamling og bruk av opplysninger gitt i konkurransen
Konkurransens informasjon samles inn med det eneste formål å kontakte vinnerne. Denne informasjonen blir ikke brukt I noen
annen sammenheng, enten ved Pioneer Europe NV eller av en tredjepart. Denne informasjonen er gitt på frivillig basis, og har
ingen forpliktelser.
1.3. Periode
Månedlige trekninger fra 1. Oktober 2013, til 31. Mars 2016.
1.4. Berettigelse
Trekningen er åpen for alle innbyggere i Spania, Portugal, Danmark, Belgia, Nederland, Luxemburg, Tyskland, Italia, Norge,
Sverige, Frankrike, Storbritannia og Russland, bortsett fra de som er ansatte i Pioneer Europe NV og dets datterselskaper eller
distributører eller medlemmer av deres husstand.
Barn under 18 år som deltar i undersøkelsen og blir trukket ut, må fylle ut spørreskjemaet under tilsyn av sine foreldre. Pioneer
Europe NV kan ikke holdes ansvarlig for barn som fullfører dette spørreskjemaet uten foreldrenes samtykke.
1.5. Sluttdatoen
Fristen for den månedlige trekningen er 17:00 på den siste belgiske arbeidsdagen i hver kalendermåned.
1.6. Premie
Månedlig Premier: 3 Pioneer hodetelefoner SE-MJ721 (1 hodetelefon / vinner)
Premiene er som nevnt over, og kan ikke veksles i andre varerer eller kontanter. Pioneer Europe NV kan etter eget skjønn tilby
alternative premier av samme eller høyere verdi.
1.7. Trekningen
Trekningen vil bli foretatt på den første arbeidsdagen i måneden, etter sluttdato. I tilfelle Pioneer Europe NV ikke er i stand til å
kontakte første gyldig vinner, forbeholder Pioneer Europe NV seg retten til å trekke på nytt.
1.8. Trekkning/Kunngjøring
Vinnerne vil bli varslet personlig så snart som mulig etter trekningen.
1.9. Generelt
Pioneer Europe NVs avgjørelse i trekningen, eller tolkning av rettighetene eller skjønn i forbindelse med disse reglene, skal være
endelig og bindende. Ved å sende inn ditt bidrage, vil du anses å ha samtykket i å være bundet av disse reglene.
2. Personvern
Pioneer Europe NV vil kun bruke dine personopplysninger til evaluering av kundetilfredshet vedrørende sine reparasjonstjenester
og vil ikke bruke dem for noe annet formål (for eksempel markedsføring). Opplysningene i undersøkelsen vil bli behandlet av
Pioneer Europe NV. Pioneer Europe NV vil forhindre uautorisert tilgang eller rapportering, og vil ikke gi dine personopplysninger til
noen tredjepart. Dine personopplysninger vil bli destruert etter at kundetilfredshetsundersøkelsen er avsluttet.

Go back to the Repair Survey Page

 

Português:

1. Regras do sorteio ao leque do Inquérito de Satisfação do Cliente com os Serviços Técnicos da Pioneer
1.1. Introdução

Todos os meses, até ao mês de Março 2016, iremos oferecer 3 conjuntos de auscultadores (1 conjunto de
auscultadores/vencedor). Ao preencher o nosso questionário e ao responder às questões de competição e eliminação, o cliente
entrará automaticamente no sorteio do mês decorrente.
Todas as respostas consideradas elegíveis entrarão automaticamente no sorteio do prémio mensal. Cada um dos pontos de
assistência técnica terá um limite de participações. Todas as respostas adicionais serão consideradas nulas.
1.2. Recolha e utilização das informações fornecidas durante o período do sorteio
Todas as informações recolhidas destinam-se exclusivamente para efeitos de entrada em contacto com o vencedor. Nenhuma das
informações fornecidas pelo cliente poderão ser utilizadas para outros efeitos, nem pela Pioneer Europe NV, nem por terceiros.
Todas as informações devem ser fornecidas voluntareamente, sem qualquer obrigação.
1.3. Duração
O período de sorteio terá o início a dia 1 de Outubro de 2013 e será finalizado a dia 31 de Março de 2016.
1.4. Eligibilidade
O sorteio é válido para todos os residentes de Espanha, Portugal, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Itália,
Noruêga, Suécia, Grança, reino Unido e Russia, exceto os cola- boradores da Pioneer NV, e todos os colaboradores das suas
subsidiárias e revendedores.
É permitida a participação de menores (crianças com idade inferior a 18 anos), cujo preenchimento do questionário deverá ser
efetuado sob supervisão dos seus pais. A Pioneer NV não terá qualquer responsabilidade pelo preenchimento de questionários por
menores sem o consentimento parental.
1.5. Data de termino
O Término do sorteio do prémio mensal será efetuado no último dia de cada útil de cada mês às 17 horas.
1.6. Prémios
Prémios mensais: 3 conjuntos de auscultadores SE-MJ721 (1 conjunto/vencedor).
O prémio será composto exclusivamente por elementos acima referidos, não existinto alternativa de pagamento em dinheiro. A
Pioneer Europe NV poderá.
1.7. Sorteio
O sorteio terá o inicio no primeiro dia útil do mês após a data do término. No caso de impossibilidade do contacto do primeiro
sorteado, a Pioneer Europe NV reserva-se ao direito de atrubuir o prémio a outro participante.
1.8. Resultados
Os premiados serão notificados pessoalmente o mais rápido possível após a saída dos resultados.
1.9. Geral
A decisão por parte da Pioneer Europe NV no que diz respeito ao exercício e interpretação de quaisquer seus direitos ou a
discrição em relação a regras apresentadas deve ser definitiva e vinculativa. Ao submeter o seu formulário, aceita todas as
condições e termos propostos pela Pioneer NV.
2. Proteção de dados
Pioneer Europe NV utilizará todos os dados pessoais exclusivamente para a avaliação do nível de satisfação dos clientes com os
serviços de assistência técnica e não com outra finalidade (como campanhas de marketing) Todos os dados serão processados
pela Pioneer Europe NV. A Pioneer Europe NV negará qualquer acesso não autorizado a dados pessoais fornecidos, bem como a
sua divulgação. Não será efetuada qualquer tranferência de dados pessoas a terceiros e irá proceder a distruão dos mesmos
dados após a finalização do processo de avaliação dpo nível de satisfação dos clientes com o serviço de assistência técnica da
Pioneer.

Go back to the Repair Survey Page

 

русский:

1. Правила проведения опроса клиентов сервисных центров Pioneer.
1.1. Введение

Каждый месяц, вплоть до марта 2016 г, мы будем разыгрывать три комплекта наушников (1 комплект наушников на
победителя). Заполнив анкету и ответив на контрольный конкурсный вопрос, вы автоматически допускаетесь к участию в
розыгрыше призов за прошедший календарный месяц.
Все участники будут автоматически попадать в ежемесячный бесплатный розыгрыш призов. Существует ограничение в
один ответ на 1 адрес. Любые дополнительные ответы, сделанные с этого адреса будут считаться не действительными.
1.2. Сбор и использование информации, полученной в конкурсе.
Информация о клиентах собирается с единственной целью - с целью контакта с победителями. Эти персональные данные
не будут использоваться Pioneer Europe NV или третьей стороной ни каким -либо другим образом. Данная информация
предоставляется на добровольной основе и без каких-либо обязательств.
1.3. Период проведения
Призовой опрос проводится с 1 октября 2013 года по 31 марта 2016.
1.4. Приемлемость
Розыгрыш призов открыт для всех жителей Испании, Португалии, Дании, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Германии,
Италии, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании и России, за исключением тех жителей, которые является
сотрудниками компании Pioneer Europe NV или её дочерних компаний или дистрибьюторов или являются членами семьи
сотрудников.
Дети в возрасте до 18 лет, которые принимают участие в опросе и розыгрыше призов, должны заполнить анкету под
надзором их родителей. Компания Pioneer Europe NV не может быть привлечена к какой либо ответственности за ответы
детей, заполнивших вопросник без согласия их родителей.
1.5. Дата закрытия голосования 
Временем и датой закрытия ежемесячного розыгрыша призов считаются 5 часов вечера последнего рабочего дня каждого календарного месяца в Бельгии.
1.6. Призы
Ежемесячные призы: три комплекта наушников Pioneer SE-MJ721 (1 комплект наушников на победителя).
Призы выдаются победителям (выплата их денежного эквивалента не предусмотрена). Pioneer Europe NV может по своему
абсолютному усмотрению предложить альтернативные призы равной или большей стоимости.
1.7. Розыгрыш призов
Розыгрыш призов проводится в 1-ый рабочий день месяца, следующего после даты закрытия текущего месяца. В тех
случаях когда компания Pioneer Europe NV не может связаться с победителем конкурса, компания Pioneer Europe NV
оставляет за собой право провести дополнительный жребий для выявления победителя.
1.8. Объявление победителя
Победители будут уведомлены лично сразу же после проведения жеребьевки.
1.9. Общие замечания
Решения Pioneer Europe NV, находящиеся в процессе исполнения или интерпретация любого из этих правил, являются
окончательными и обязательными для всех. Отправляя свой ответ на конкурсный вопрос, считается, что Вы согласны с
этими правилами.
2. Защита личной информации респондентов
Компания Pioneer Europe NV использует вашу личную информацию с единственной целью, заключающейся в оценке
удовлетворенности клиентов качеством ремонтных услуг, и не будет использовать эту информацию в каких-либо иных
целях (например, в целях маркетинга). Данные настоящего опроса будут обработаны в компании Pioneer Europe NV.
Компания Pioneer Europe NV обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа и опубликования. Ваша
личная информация не будет передана третьим лицам. Личная информация респондентов по окончании обработки
результатов опроса будет уничтожена.

Go back to the Repair Survey Page

 

Svenska:

1. Regler för Pioneer Service reparationsundersöknings tävling
1.1. Inledning

Under varje månad fram till Mars 2016 ger vi bort tre hörlurar (1 par/vinnare). Genom att fylla i enkäten och svara på tävlings- och
utslagsfrågan deltar du automatiskt i vår månatliga utlottning.
Alla behöriga deltagare kommer automatiskt delta i den månatliga utlottningen av hörlurarna. Det är bara tillåtet med ett svar per
deltagare och övriga svar kommer att betraktas som ogiltiga.
1.2. Insamling och användande av information som ges i tävlingen.
Tävlingens Information samlas in med det enda syftet att kontakta vinnarna. Dessa data används inte på något annat sätt, varken
av Pioneer Europe NV eller av en tredje part. Denna information tillhandahålls på frivillig basis utan ytterligare skyldighet.
1.3. Period
Lottdragning pågår varje månad från 1 okt 2013 till 31 mars 2016.
1.4. Behörighet
Utlottningen är öppen för alla invånare i Spanien, Portugal, Danmark, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Italien, Norge,
Sverige, Frankrike, Storbritannien och Ryssland, med undantag för dem som är anställda hos Pioneer Europe NV och dess
dotterbolag eller distributörer eller någon i deras hushåll.
Barn under 18 år som deltar i undersökningen och utlottningen måste fylla i enkäten med tillstånd av sina föräldrar. Pioneer Europe
NV kan inte hållas ansvariga för barn som fyller i denna enkät utan föräldrarnas samtycke.
1.5. Slutdatum
Tidsfristen för den månatliga utlottningen är 05:00 på den sista Belgiska arbetsdagen i varje kalendermånad.
1.6. Priserna
Månatlig Priser: 3 Pioneer Hörlurar SE-MJ721 (1 hörlurar / vinnare).
Priserna är som angivits och kan ej omsättas till kontanter. Pioneer Europe NV kan utan samtycke erbjuda alternativa priser av
samma eller högre värde.
1.7. Lottdragningen
Dragningen kommer att ske den 1: a arbetsdagen i månaden efter arbetsdagens slut. I händelse Pioneer Europe NV är oförmögen
att kontakta den första giltiga vinnaren förbehåller Pioneer Europe NV rätten att göra en ny dragning.
1.8. Meddelanden till månadens vinnare
Vinnarna meddelas personligen så snart som det är möjligt efter dragningen.
1.9. Allmänt
Pioneer Europe NVS beslut i utövandet eller tolkningen av någon av sina rättigheter eller handlingsfrihet i samband med dessa
regler skall vara slutgiltigt och bindande. Genom att skicka in ditt bidrag, kommer du anses ha samtyckt till att vara bunden av
dessa regler.
2. Dataskydds klausul
Pioneer Europe NV kommer endast att använda dina personliga uppgifter för att utvärdera kundernas svar angående
reparationsservicen och kommer inte att använda dem i något annat syfte (t.ex. i marknadsföringssyfte). Uppgifterna i
undersökningen kommer att behandlas av Pioneer Europe NV. Pioneer Europe NV kommer att förhindra obehörig åtkomst till eller
avslöjande av informationen, kommer inte att sprida dina personliga uppgifter till tredje part och kommer att förstöra dina personliga
uppgifter efter att utvärderingen av kundernas svar har avslutats.

Go back to the Repair Survey Page