Warunki użytkowania

UŻYTKOWANIE

Pioneer Europe NV udziela upoważnienia do reprodukowania niniejszych dokumentów w nie komercyjnych celach informacyjnych pod warunkiem, że powyższa deklaracja praw autorskich będzie widniała na wszystkich kopiach i fragmentach tych dokumentów. 

W szczególności zachowuje wszelkie prawa, włącznie z prawami autorskimi, które może posiadać w stosunku do danych, plików i/lub zdjęć, tekstu oraz materiałów multimedialnych tam zawartych. Publikowanie w celach komercyjnych , kopiowanie lub redystrybucja niniejszych dokumentów lub ich części w jakikolwiek sposób w celu przysporzenia dla siebie lub przedsiębiorstwa dochodu jest zabronione.

Wejście na strony internetowe Pioneer Europe NV i korzystanie z nich oznacza akceptację niniejszych warunków.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niniejsze dokumenty zostały sporządzone i są udostępnione w formie stanowiącej kompletną całość bez jakiejkolwiek gwarancji, dosłownej lub domniemanej, w tym gwarancji handlowych lub przydatności do określonego celu. Pioneer Europe NV w żadnym wypadku nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, w tym za szkodę szczególna, pośrednią, następczą oraz jakąkolwiek szkodę wynikłą z niemożności użytkowania, utraty danych, zysku czy to wynikłą z umowy, niezachowania należytej staranności lub z deliktu, która wynika z lub w powiązaniu z korzystaniem lub stosowaniem się do tych dokumentów.

Dokumenty te mogą zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne, a kolory produktów na obrazkach mogą różnić się od ich rzeczywistych barw. Skonsultuj się ze sprzedawcą produktów Pioneer w celu upewnienia się że rzeczywiste właściwości i specyfikacje odpowiadają Twoim wymaganiom.

Co pewien czas wprowadza się zmiany do treści niniejszych dokumentów; zmiany te będą zawarte w nowej edycji tych dokumentów. Specyfikacje i wzornictwo produktów Pioneer opisanych lub zilustrowanych w tych dokumentach mogą zostać poddane zmianom bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników.

Z uwagi na powyższe produkty Pioneer oferowane w sprzedaży mogą różnić się od produktów przedstawionych w niniejszych dokumentach na skutek wprowadzenia w/w zmian. W konsekwencji dokumentów tych nie należy traktować jako opisu aktualnie dostępnych produktów w nich przedstawionych lub produktów oferowanych w sprzedaży.

Pioneer Europe NV zapewnia dostęp do międzynarodowych informacji i dlatego mogą zawierać odniesienia do produktów Pioneer, które nie są dostępne w danym kraju. Odniesienie takie nie oznacza, że Pioneer Europe NV zamierza wprowadzić taki produkt do sprzedaży w danym kraju. 

Wszelkie działania wynikające z wyszukania tej informacji muszą odnosić się do rozwiązań wykorzystujących tylko produkty wprowadzone do sprzedaży przez Pioneer Europe NV w Twoim kraju.

RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

W określonych częściach witryny pioneer.eu można zamieszczać treści, które są dostępne dla innych osób, w tym dla ogółu użytkowników witryny.
W witrynie pioneer.eu można zamieszczać wyłącznie samodzielnie stworzone treści lub inne treści, jeśli uzyskano zgodę na ich zamieszczanie. Nie można zamieszczać treści, które są niezgodne z Warunkami korzystania. Spółka Pioneer Europe NV i jej jednostki zależne mogą, według własnego uznania, wykorzystać imię i nazwisko podane razem z takimi treściami. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest posiadaczem wszelkich praw do zamieszczonych treści lub sprawuje inną kontrolę nad tymi prawami, że zamieszczone treści są rzetelne i że zwalnia Pioneer Europe NV z odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń wynikających z treści dostarczonych przez użytkownika. Użytkownik akceptuje, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostarczone przez osoby trzecie.
Nie zgłaszamy żadnych roszczeń do własności jakichkolwiek treści zamieszczanych przez użytkownika. Jednakże zamieszczając treści w ogólnie dostępnych częściach witryny pioneer.eu, użytkownik udziela nam, naszemu podmiotowi dominującemu, naszym podmiotom stowarzyszonym i naszym dystrybutorom prawa do wykorzystywania, kopiowania, prezentowania, odtwarzania, rozprowadzania i promowania takich treści w dowolnych środkach przekazu.
Nie mamy obowiązku wcześniejszego weryfikowania treści przed ich zamieszczeniem, mamy jednak prawo do odmowy zamieszczenia przesłanych treści i do dokonywania ich edycji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści bez podania przyczyny, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy ani opóźnienia w procesie usuwania takich materiałów.
Wymogi dotyczące przesyłanych treści: Użytkownik może zamieszczać recenzje, obrazy, komentarze i inne treści pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z prawem, nie są obsceniczne, nie stanowią groźby, nie są obraźliwe, nie naruszają prywatności, nie naruszają praw własności intelektualnej, w żaden inny sposób nie są ubliżające dla osób trzecich ani nie działają na szkodę osób trzecich. Przesyłane treści nie mogą zawierać ani składać się z wirusów komputerowych, elementów agitacji politycznej, ofert handlowych, listów rozsyłanych systemem łańcuszkowym, korespondencji seryjnej ani żadnych form spamu. Zabronione jest posługiwanie się fałszywym adresem e-mailowym, podawanie się za inną osobę lub inny podmiot oraz stosowanie innych sposobów wprowadzania w błąd co do pochodzenia przesyłanych treści.