Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING (1.1)

PRIVACYVERKLARING B2C WEBSITE

VERSIE 1.1

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe functionaliteiten op de website die de verwerking van persoonsgegevens vereisen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website aangekondigd worden of belangrijke wijzigingen zullen per e-mail aangekondigd worden. Deze versie van het privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 5 december 2018.

INHOUD

1 Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

3 Welke persoonlijke informatie verwerken wij over u?

4 Voor welke doeleinden en hoe verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

5 Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

6 Verstrekken wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

7 Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

8 Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

9 Hoe zit het met links naar andere websites en social media?

10 Wat zijn uw rechten als betrokkene?

11 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1 WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Pioneer Europe NV en zijn dochterondernemingen, tenzij anders vermeld..

2 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Pioneer Europe NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Pioneer Europe NV (hierna "Pioneer", "wij" of "ons") is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Keetberglaan 1, 9120 Beveren (België)..

3 WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERWERKEN WIJ OVER U?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens:  

- Als u een account registreert op de website;;

- Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;  

- Als u gebruik maakt van ons contactformulier op de website;

- Als u meedoet aan een wedstrijd (bijvoorbeeld op een beurs);

- Als u deelneemt aan een enquête

We verwerken ook informatie die afkomstig is van derden, zoals cookie providers, wanneer u op onze website surft. Zie in dit verband ons Cookie policy.

Meer weten?

Als u onze website gebruikt, verwerken wij de volgende informatie en persoonlijke gegevens  over u: 

- Als u een account registreert op de website: e-mailadres, wachtwoord, begroeting, naam, achternaam, adres, telefoonnummer, voorkeurstaal, geregistreerde producten van Pioneer, ... ;

- Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief: e-mailadres, e-mail voorkeuren; 

- Als u gebruik maakt van ons contactformulier op de website: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, ticketnummer, onderwerp, modeltype, modelnummer, serienummer, titel, vraag en verdere correspondentie;

- Als u meedoet aan een prijsvraag: alle gegevens die u verstrekt om deel te nemen aan de prijsvraag, zoals uw naam, achternaam, adres enz., uw antwoord op de prijsvraag;

- Als u deelneemt aan een enquête: (indien van toepassing) enquêtecode, productinformatie, naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz..., uw antwoord op de enquêtevragen;

- Als u op onze website surft: gegevens die wij van cookieproviders ontvangen over uw activiteiten op onze website, zoals het tijdstip en de duur van uw bezoek, de pagina's die u hebt bezocht voor en na het gebruik van onze website, uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal, ...  

Pioneer maakt geen gebruik van persoonlijke gegevens die ontvangen zijn van derden, zoals professionele dataleveranciers. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op uw voorkeuren en persoonlijke interesses, uw contactgegevens, enz.

4 VOOR WELKE DOELEINDEN EN HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

a. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Pioneer (direct marketing)

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u informatie vraagt over productupgrades, nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, evenementen, acties, onderzoek naar toekomstige productideeën of -verbeteringen enz., bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief of door een account te registreren.  

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, de taal van uw voorkeur en het product waarin u geïnteresseerd bent.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken (zie vraag 10).

b. Om vragen te beantwoorden en informatie met u uit te wisselen

Als u ons telefonisch, per post of via het contactformulier vragen stelt, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden en u van de nodige informatie te voorzien. . 

Hiertoe kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met Pioneer en alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt en die relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van uw vraag.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of op basis van het legitieme belang van Pioneer om u informatie te verstrekken over zijn activiteiten..

c. Om deel te nemen aan onze wedstrijden en enquêtes

Wij verwerken uw gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan onze wedstrijden en om uw mening te vragen in onze klantenenquêtes, zoals onze reparatie-enquête. In deze gevallen gebruiken we uw gegevens om u in staat te stellen ons feedback te geven over onze diensten, om de tevredenheid van onze klanten te evalueren en om te beoordelen hoe we onze diensten kunnen verbeteren. Sommige enquêtes zijn aan een wedstrijd gekoppeld. Als dit het geval is, gebruiken we uw gegevens ook om contact met u op te nemen als u gewonnen hebt..

De informatie die we verwerken hangt af van de individuele wedstrijd of enquête die we organiseren. In de meeste gevallen zullen de gegevens die wij van u verzamelen bestaan uit uw contactgegevens (naam en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw antwoord op de prijsvraag/enquêtevraag. Indien van toepassing, verwerken wij ook gegevens zoals uw productinformatie (gerepareerd product, productcategorie, modelnummer, serienummer), uw feedback, uw enquêtecode, enz. .

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming of op basis van het legitieme belang van Pioneer om u te informeren over zijn activiteiten en om zijn producten en diensten te verbeteren door te luisteren naar feedback van klanten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onze reparatie-enquête, waar we de kwaliteit van onze reparatiediensten evalueren. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken (zie vraag 10).

d. Voor de personalisatie en optimalisatie  van onze website

Wij verwerken persoonsgegevens om onze website te personaliseren en te optimaliseren en om inhoud te creëren die relevant is voor u en om ervoor te zorgen dat de website eenvoudig te gebruiken en te beveiligen is.. 

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder hebt bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, de taal van uw voorkeur en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Dit doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van cookies. Raadpleeg in dit verband ons cookiebeleid. . 

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming of op basis van het legitieme belang van Pioneer om zijn websites en de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren en de websites te beschermen tegen cyberaanvallen, enz..

Meer weten?  

Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens vertrouwt Pioneer altijd op:

- hetzij de toestemming die u heeft gegeven, bijvoorbeeld door tijdens uw navigatie op onze site een vakje aan te vinken, hetzij via een andere positieve handeling waaruit uw toestemming is afgeleid. In dit geval heeft u het recht uw toestemming voor de toekomst te allen tijde in te trekken (zie vraag 10);

- of, op een andere wettelijke basis, bijvoorbeeld indien het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of indien verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan Pioneer onderworpen is. In sommige gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook nodig zijn om een legitiem belang van Pioneer te realiseren.

5 MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Pioneer kan uw persoonlijke gegevens delen met de volgende derden die namens Pioneer optreden:  

- distributeurs en partners, zoals filialen en groepsmaatschappijen van Pioneer, waaronder onze moedermaatschappij Pioneer Corporation (Japan), met wie we bijvoorbeeld geaggregeerde rapporten over klanttevredenheid uitwisselen

-dienstverleners die specifieke diensten aan ons leveren, zoals marketingbureaus of webdesignagentschappen die onze website optimaliseren om een vlotte gebruikerservaring te garanderen

Bovendien kan Pioneer verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken wanneer de wet of een gerechtelijk bevel dit vereisen.

IIn alle gevallen zetten wij ons in om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, wat ook betekent dat wij contracten moeten sluiten met onze partners en dienstverleners om een adequaat niveau van gegevensbescherming te bepalen en hen vertrouwelijkheidsverplichtingen op te leggen.

6 VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE? 

Sommige gegevens kunnen worden opgeslagen of doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER) voor in punt 4 beschreven doeleinden. Het is mogelijk dat deze transfer plaatsvindt via derden (zoals vermeld in punt 5 hierboven) die buiten het grondgebied van de EER gevestigd zijn of omdat de gegevens opgeslagen zijn op een server die toegankelijk is of zich buiten de EER bevindt. 

In dit verband verbindt Pioneer zich ertoe om een adequaat beschermingsniveau van uw gegevens te garanderen, in het bijzonder door ervoor te zorgen dat er een besluit is over de gepastheid van de bescherming voor het land waarnaar de gegevens worden doorgegeven of door modelcontractbepalingen af te sluiten (zoals bepaald in de artikelen 45 en 46 van de General Data Protection Regulation). Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

7 HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMD?

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, hebben wij een reeks veiligheidsmaatregelen en waarborgen ingesteld. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde netwerken die slechts toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten die zich ertoe verbinden het vertrouwelijke karakter ervan te respecteren en te behouden.

Ondanks deze maatregelen moet u de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het opslaan en/of delen van uw persoonlijke gegevens en inloggegevens, in het bijzonder wanneer u verbinding maakt via onveilige of openbare netwerken.

8 HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?  

Pioneer zal uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Pioneer zal zijn database met marketingcontacten tot en met elke drie jaar vernieuwen. In het geval van bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek zullen wij de gegevens verwijderen zodra de geaggregeerde resultaten verwerkt zijn, mits dit geen invloed heeft op de resultaten van het onderzoek. 

9 HOE ZIT HET MET LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIAL MEDIA?

De website van Pioneer kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld via hyperlinks) naar andere websites, die door andere bedrijven of via social media aangeboden worden. Pioneer is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites. Evenmin is dit privacybeleid op deze websites van toepassing. Pioneer raadt u aan om het privacybeleid van deze social media te raadplegen.

 

10 WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENE?  

U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren, het recht om uw gegevens te wissen, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht om de meeneembaarheid van uw gegevens te vragen. 

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in het algemeen en tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing- en profileringsdoeleinden.

Voor sommige van deze rechten kunnen voorwaarden of uitzonderingen gelden.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u tevens het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. 

U kunt uw aanvraag per e-mail sturen naar privacy@pioneer.eu of per post naar onderstaand adres. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij uw verzoek verwerken. 

U kunt uw account ook bekijken, bijwerken of verwijderen door uw account- en profielinstellingen in het  registratiegebied te bewerken . 

Overeenkomstig artikel 77 van de General Data Protection Regulation (GDPR) hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid van uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van een vermeende inbreuk op de GDPR. De Belgische Data Protection Authority is de toezichthoudende autoriteit voor België en kan gecontacteerd worden via contact@apd-gba.be

Meer weten?

Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) hebt u recht op:

- Het raadplegen van en toegang krijgen tot uw gegevens en tot essentiële informatie over de behandeling (verwerkingsdoeleinden, categorieën van verwerkte gegevens, enz);

- Het laten verbeteren van uw gegevens of, indien nodig, de verwijdering ervan, onder de voorwaarden van artikel 17 GDPR, in het bijzonder wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld / verwerkt werden of wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken;

- Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde specifieke gevallen vermeld in artikel 21 GDPR, met inbegrip van de verwerking voor direct marketing en profilering. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn om dit wel te doen en we uw belangen, rechten en vrijheden opheffen of indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;

-Tegengesteld aan een geautomatiseerde individuele beslissing, inclusief profilering, onder de voorwaarden van artikel 22 GDPR;

-een beperking van de verwerking vragen, in sommige gevallen gedetailleerd in artikel 18 GDPR, en vooral wanneer u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons toelaat om de nauwkeurigheid van deze gegevens te controleren; en

- Ontvang uw persoonlijke gegevens in een (gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar) formaat dat het mogelijk maakt uw gegevens te dragen of uw gegevens in een dergelijk formaat te verzenden naar een andere datacontroller, onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 20 GDPR en indien technisch mogelijk.

11 HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u nog vragen of klachten heeft over deze website of over dit privacybeleid, kunt u ook contact met ons opnemen:

- Per e-mail naar privacy@pioneer.eu;

- Per post, ter attentie van de Data Protection Officer, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (België).

Wij verzoeken u vriendelijk om informatie te geven over het/de Pioneer-product(en) waar uw vraag betrekking op heeft en een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen.