Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – spotrebitelia

VERZIA 1.2

DÁTUM: 18/01/2022

Toto sú zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Pioneer Europe NV a jej pridružených spoločností. Tieto zásady ochrany osobných údajov slúžia na informovanie o spracúvaní osobných údajov spotrebiteľov spoločnosti Pioneer vrátane spracúvania, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Pioneer a/alebo online.

Tieto zásady ochrany osobných údajov je potrebné čítať spolu so zásadami používania súborov cookie, ktoré nájdete tu

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť zmenené napríklad v súvislosti s novými činnosťami spracovania, novými funkciami na webovej lokalite alebo s cieľom splniť nové právne, zmluvné alebo administratívne povinnosti. Preto vám odporúčame, aby ste si pravidelne prezerali tieto zásady ochrany osobných údajov. Zmeny budú oznámené na našej webovej stránke. Táto verzia zásad ochrany osobných údajov bola naposledy upravená 18/01/2022.

 

 1. KEDY SA UPLATŇUJÚ TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov spotrebiteľov spoločnosťou Pioneer Europe NV a jej pridruženými spoločnosťami, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

 1. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Spoločnosť Pioneer Europe NV je prevádzkovateľom spracovania vašich osobných údajov. Pioneer Europe NV je akciová spoločnosť podľa belgického práva so sídlom na Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgicko) („Pioneer“, „my“, „náš“ alebo „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch).

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

 

Spoločnosť Pioneer spracúva nasledujúce informácie a osobné údaje o vás: 

 • ak si na webovej stránke zaregistrujete účet: e-mailová adresa, heslo, kontaktné údaje (pozdrav, meno, priezvisko, adresa a dodacia adresa, telefónne a faxové číslo), preferovaný jazyk, registrované produkty Pioneer;
 • ak sa prihlásite na odber noviniek kontaktné údaje (pozdrav, meno, priezvisko, e-mailová adresa), e-mailové preferencie;
 • ak použijete náš kontaktný formulár na webovej stránke: kontaktné údaje (pozdrav, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo), číslo lístka, téma, informácie o výrobku (typ modelu, číslo modelu, sériové číslo), názov, vaša korešpondencia so spoločnosťou Pioneer a všetky ostatné osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré môžu byť relevantné pre zodpovedanie vašej otázky;
 • ak zadáte objednávku na webovej stránke: kontaktné údaje (pozdrav, meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo, titul), bankový účet, informácie o produkte. Tieto osobné údaje môžeme získať od jedného z našich predajcov, keď mu poskytnete svoje informácie;

 

 

Spoločnosť Pioneer môže používať aj osobné údaje získané od tretích strán, ako sú webové agentúry, ktoré sa týkajú vašich preferencií a osobných záujmov, vašich kontaktných údajov atď.

 

 1. NA AKÉ ÚČELY A AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

 1. Vytvorenie zákazníckeho účtu

Vaše osobné údaje spracúvame, keď sa prihlásite na webovú stránku, aby ste si vytvorili účet.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu, ktorý nám udelíte vyplnením formulára na registráciu účtu.

 1. Aby sme vás informovali o produktoch a službách spoločnosti Pioneer (priamy marketing)

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vás informovali o aktualizáciách produktov, nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách, udalostiach, akciách, výskume budúcich nápadov alebo zlepšení produktov atď.

V závislosti od konkrétneho prípadu sa tieto údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, na základe vašej žiadosti o vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy, na základe plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na základe nášho oprávneného záujmu informovať našich existujúcich klientov o našich produktoch a službách.

 1. Aby sme vám odpovedali na otázky a vymieňali si s vami informácie

Ak nám položíte otázku telefonicky, poštou alebo prostredníctvom kontaktného formulára, spracúvame vaše osobné údaje, aby sme mohli odpovedať na vašu otázku a poskytnúť vám potrebné informácie. 

V závislosti od konkrétneho prípadu sa tieto údaje spracúvajú na základe vašej žiadosti o vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy, na základe plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na základe nášho oprávneného záujmu poskytovať vám informácie o našich činnostiach.

 1. Na spracovanie objednávok a/alebo dodávok vašich zákazníkov

Vaše osobné údaje spracúvame na účely spracovania a doručenia vašej objednávky.

V závislosti od konkrétneho prípadu sa tieto údaje spracúvajú na základe vašej žiadosti o vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy, na základe plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 1. Na účasť na našich prieskumoch

Vaše údaje spracúvame na účely zisťovania vášho názoru v našich zákazníckych prieskumoch.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu alebo na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme mohli vyhodnocovať a zlepšovať naše služby a získavať informácie o spokojnosti zákazníkov.

 

 1. Keď navštívite našu webovú stránku

Osobné údaje spracúvame na prispôsobenie a optimalizáciu našich webových stránok, na vytvorenie obsahu, ktorý je pre vás relevantný, a na účely interného vykazovania. Informácie o súboroch cookie používame aj na zabezpečenie jednoduchého používania a primeraného zabezpečenia našej webovej stránky. 

V závislosti od konkrétneho prípadu sa tieto údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu (poskytnutého prostredníctvom nášho banneru so súbormi cookie) alebo na základe nášho oprávneného záujmu:

 • pri poskytovaní dobre fungujúcej a bezpečnej webovej stránky a
 • pri zlepšovaní webových stránok a stránok sociálnych sietí a používateľského zážitku tým, že vám poskytujeme obsah, ktorý je pre vás relevantný.

 

 

 1. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Spoločnosť Pioneer si vyberá strany, ktorým poskytuje vaše osobné údaje. Vo všetkých prípadoch zabezpečíme dostatočné záruky ochrany a dôvernosti vašich údajov.

Spoločnosť Pioneer môže poskytovať vaše osobné údaje nasledujúcim tretím stranám, ktoré konajú v mene spoločnosti Pioneer: 

 • distribútori, partneri a pridružené spoločnosti Pioneer vrátane našej materskej spoločnosti Pioneer Corporation (Japonsko);
 • poskytovatelia služieb, ktorí pre nás poskytujú špecifické služby, ako sú marketingové agentúry alebo agentúry pre webový dizajn, ktoré optimalizujú našu webovú stránku s cieľom zabezpečiť bezproblémový používateľský zážitok;
 • poskytovatelia IT služieb poskytujúci technickú podporu;
 • externí poradcovia: v určitých prípadoch môže spoločnosť Pioneer preniesť vaše osobné údaje externým poradcom, ak je to potrebné na poskytnutie poradenstva alebo na obhajobu našich práv;
 • verejné orgány: spoločnosť Pioneer môže vaše osobné údaje preniesť dozorným orgánom alebo policajným, súdnym alebo iným orgánom, ak sa domnievame, že sme povinní to urobiť na základe platnej legislatívy, súdneho príkazu alebo inej zákonnej požiadavky; a
 • sociálne médiá: sociálne médiá môžu mať prístup k informáciám zhromaždeným prostredníctvom súborov cookie a iných technológií (prípadne prostredníctvom zásuvných modulov vložených na webových stránkach Pioneer), poskytovateľov súborov cookie tretích strán, ktorí poskytujú reklamy, analyzujú správanie na webových stránkach alebo vás spájajú so sociálnymi médiami.

Spoločnosť Pioneer uzatvára zmluvu o spracovaní so stranami, ktoré majú prístup k osobným údajom na účely vykonávania svojich služieb.

 

 1. PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU?

 

Je možné, že spoločnosť Pioneer alebo poskytovatelia služieb pracujúci pre spoločnosť Pioneer spracúvajú vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V tomto ohľade sa spoločnosť Pioneer zaväzuje zabezpečiť primeranú a dostatočnú úroveň ochrany vašich údajov, najmä prostredníctvom rozhodnutia o primeranosti podľa článku 45 nariadenia GDPR pre krajinu, do ktorej sa údaje prenášajú, uzatvorením štandardných zmluvných doložiek podľa článku 46 ods. 2 nariadenia GDPR alebo prostredníctvom akýchkoľvek iných vhodných záruk stanovených v kapitole V nariadenia GDPR.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prenosu vašich osobných údajov mimo EHP alebo ak chcete získať kópiu príslušných dokumentov, môžete spoločnosti Pioneer zaslať datovanú a podpísanú žiadosť (pozrite si kontaktné údaje v otázke 10).

 

 1.  AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ A AKO DLHO ICH UCHOVÁVAME?

 

Spoločnosť Pioneer prijíma primerané organizačné a technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, povahu spracúvania a možné riziká, aby čo najlepšie chránila vaše osobné údaje pred zničením, stratou, úpravou alebo akýmkoľvek iným neoprávneným spracúvaním. S cieľom zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov sme zaviedli rad bezpečnostných opatrení a záruk. Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečených sieťach, ku ktorým má prístup len obmedzený počet osôb so špeciálnymi prístupovými právami, ktoré sa zaväzujú rešpektovať a zachovávať ich dôverný charakter.

Bez ohľadu na tieto opatrenia je potrebné venovať náležitú pozornosť ukladaniu a/alebo poskytovaniu vašich osobných údajov a prihlasovacích údajov, najmä pri pripojení prostredníctvom nezabezpečených alebo verejných sietí.

Spoločnosť Pioneer nebude spracúvať vaše osobné údaje dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené.

 

 1.  ČO ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNE MÉDIÁ?

 

Webové stránky spoločnosti Pioneer obsahujú odkazy (napr. prostredníctvom hypertextových odkazov, pluginov sociálnych sietí, odkazov na prevádzkovateľov sociálnych médií) na iné webové stránky, ktoré ponúkajú iné spoločnosti alebo sociálne médiá. Spoločnosť Pioneer vám vždy odporúča skontrolovať zásady ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok alebo sociálnych sietí.

Stránky sociálnych sietí spoločnosti Pioneer

Spoločnosť Pioneer má stránky na Twitteri, Facebooku, Instagrame a YouTube. Pri návšteve týchto stránok sa vaše údaje prenášajú prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete prostredníctvom súborov cookie. Sociálne siete môžu dostávať informácie, ako napríklad, ktoré webové stránky ste v súčasnosti a predtým navštívili, a vašu IP adresu. Keď navštívite tieto stránky, je možné, že od príslušnej sociálnej siete dostaneme súhrnné údaje vo forme štatistík o tom, ako používatelia sociálnych sietí naše stránky prezerajú.

 

Možnosti zdieľania na sociálnych sieťach

Naše webové stránky umožňujú poskytovať obsah prostredníctvom služieb Twitter, Facebook, Instagram a YouTube. Pri používaní týchto funkcií pluginov sociálnych sietí (napr. tlačidlo „zdieľať“, ...) sa informácie o vašom používaní prenášajú priamo z vášho prehliadača do príslušnej sociálnej siete. Ak ste počas návštevy našej webovej lokality už zaregistrovaní na sociálnej sieti, prevádzkovateľ tejto sociálnej siete môže návštevu priradiť k vášmu osobnému účtu prostredníctvom pluginov sociálnych sietí. Ak ešte nie ste členom sociálnej siete, sociálne siete môžu prostredníctvom pluginov sociálnych sietí prijímať a ukladať vašu IP adresu a informácie o prehliadači a operačnom systéme, ktorý používate.

Ak zdieľate obsah z našej webovej stránky priamo na stránke sociálnych sietí, vaše osobné údaje budú viditeľné pre návštevníkov týchto sociálnych sietí. Pokiaľ ide o rozsah a účel zhromažďovania údajov, ako aj ďalšie spracovanie a používanie údajov sociálnymi sieťami a informácie o právach a nastaveniach na ochranu vášho súkromia, odkazujeme na zásady ochrany osobných údajov týchto sociálnych sietí.

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY?

 

Podľa nariadenia GDPR máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi niekoľko práv. Niektoré z týchto práv majú veľmi špecifický rozsah alebo podliehajú osobitným podmienkam či výnimkám. Máte právo:

 • nahliadnuť do svojich údajov a získať k nim prístup, ako aj základné informácie o spracovaní vašich osobných údajov (účely spracovania, kategórie spracúvaných údajov atď.);
 • požiadať o opravu svojich údajov alebo v prípade potreby o ich vymazanie za určitých podmienok, najmä ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené/spracované, alebo ak ste odvolali svoj súhlas;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov v určitých špecifických prípadoch. V takom prípade nebudeme ďalej spracúvať vaše údaje, pokiaľ na to nebudú existovať závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu a profilovania bez toho, aby ste museli uviesť dôvod;
 • nesúhlasiť s automatizovaným individuálnym rozhodnutím za určitých podmienok;
 • požiadať o obmedzenie spracovania, najmä ak spochybňujete presnosť údajov, na obdobie, ktoré nám umožní overiť presnosť týchto údajov, a
 • prijímať vaše osobné údaje vo (štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom) formáte, ktorý umožňuje ich prenos alebo prenos vašich údajov v takomto formáte inému prevádzkovateľovi údajov za určitých podmienok a ak je to technicky možné.

 

Ak je spracovanie vašich údajov založené na súhlase, máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na legitímnosť spracovania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu. 

Svoju žiadosť môžete poslať na nižšie uvedené kontaktné údaje. V záujme ochrany vášho súkromia a bezpečnosti podnikneme primerané kroky na overenie vašej totožnosti pred spracovaním vašej žiadosti. 

Svoje konto môžete tiež skontrolovať, aktualizovať alebo vymazať úpravou nastavení konta a profilu v registračnej oblasti

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v mieste svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia nariadenia GDPR. Belgický úrad na ochranu údajov je dozorným orgánom pre Belgicko a možno sa naň obrátiť na adrese contact@apd-gba.be.

 

 

 1. AKO SA S NAMI MÔŽETE SKONTAKTOVAŤ?

 

Ak máte ďalšie otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tejto webovej stránky alebo týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete sa na nás tiež obrátiť:

 • e-mailom na adresu privacy@pioneer.eu; alebo
 • poštou na adresu: Data Protection Officer, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgicko).

 

Prosíme vás, aby ste uviedli informácie o produkte (produktoch) Pioneer ktorých sa vaša žiadosť týka, a priložte potvrdenie o svojej totožnosti.