Software Eindgebruiker Licentie Overeenkomst

Deze Software Eindgebruiker Licentie Overeenkomst ("Overeenkomst") is tussen jou (zowel individuele installering van het 'Gedownloade Programma' als iedere rechtspersoon voor wie de individidu handelt) als een rechtmatige eigenaar van een Pioneer component drive product ("Jou" of"Jouw") en PIONEER BENELUX, Branch of Pioneer Europe ("Pioneer").

Elke stap die u neemt om het programma te configureren of te installeren, betekent dat u alle voorwaarden van de licentieovereenkomst aanvaardt. Toestemming om het programma te downloaden en/of te gebruiken is expliciet onder voorwaarde van de volgende voorwaarden. Schriftelijke of elektronische goedkeuring is niet vereist om deze overeenkomst geldig en afdwingbaar te maken. Mocht u het niet eens zijn met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan bent u niet gemachtigd om het programma te gebruiken. U moet in dat geval de installatie ervan stoppen of ongedaan maken.

1. DEFINITIES
1.1 ‘Documentatie’ betekent schriftelijke documentatie, specificaties en helpteksten die in het algemeen door Pioneer ter beschikking worden gesteld om te helpen bij het installeren en gebruiken van het programma.
1.2 ‘Programma’ betekent alle delen of een willekeurig deel van de software van Pioneer voor het product van Pioneer voor upgrade- en update-doeleinden die aan u gelicentieerd zijn door Pioneer op grond van deze overeenkomst.
1.3 ‘Pioneer-product’ slaat op de producten van de componentschijf van Pioneer waarmee het programma werkt.

2. PROGRAMMA LICENTIE
2.1 Beperkte licentie. Onderworpen aan de beperkingen van deze overeenkomst geeft Pioneer u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie (zonder het recht op sublicentie) om:
(a) een enkel exemplaar van het programma op de apparatuur die het Pioneer-product bevat te installeren, alleen om het Pioneer-product te upgraden zoals beschreven is in de documentatie ( ‘Gemachtigd gebruik’);
(b) om de documentatie te gebruiken als ondersteuning van uw gemachtigd gebruik en 
(c) om een kopie van het programma te maken alleen voor back-updoeleinden, mits alle titels en handelsmerken, copyright en beperkte rechten op de kopie worden gereproduceerd.
2.2 Beperkingen. U mag het programma of de documentatie niet kopiëren of gebruiken, behalve zoals expliciet toegestaan door deze overeenkomst. U mag het programma niet overdragen, sublicentiëren, leasen of huren of dit gebruiken voor de opleiding van derden, commerciële time-sharing of gebruik voor een servicebureau. Het is u of derden niet toegestaan het programma te modificeren, reverse engineering toe te passen, het te analyseren of te decompileren, behalve in die mate zoals expliciet is toegestaan door de wet terzake en daarna alleen nadat u Pioneer schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van uw geplande activiteiten. U mag het programma niet gebruiken op meerdere processors zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pioneer. 
2.3 Eigendom. Pioneer of de licentiegever behoudt alle rechten, titels en belangen in en op alle patenten, copyright, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten in het programma en de documentatie en eventuele afgeleide werken daarvan. U verwerft geen andere rechten, expliciet of impliciet, die verder gaan dan de beperkte licentie die in deze overeenkomst wordt beschreven. 
2.4 Geen ondersteuning. Pioneer heeft niet de verplichting om ondersteuning, onderhoud, upgrades, modificaties of nieuwe releases te leveren voor het programma of de documentatie op grond van deze overeenkomst.

3. GARANTIE 
Het programma en de documentatie worden geleverd "zoals dit/deze is" zonder enige beloftes of garanties en u stemt er mee in om deze alleen voor uw eigen risico te gebruiken. In de meest volledige mate zoals dit toegestaan is door de wet wijst pioneer expliciet alle garanties van welke aard dan ook af met betrekking tot het programma en de documentatie, of dit nu expliciet, impliciet, statutair is of voortkomt uit het verloop van het functioneren, het verloop van het leveren of het gebruik voor handel, waaronder ook elke garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor welk doel dan ook, voldoende kwaliteit, nauwkeurigheid, titel of niet-inbreuk.

4. SCHADEVERGOEDINGEN EN RECHTSMIDDELEN BIJ SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST 
U stemt ermee in dat elke schending van de beperkingen van de overeenkomst voor Pioneer onherstelbare schade tot gevolg zou hebben waarvoor alleen financiële compensatie niet voldoende zou zijn. Als aanvulling op schadevergoedingen en andere rechtsmiddelen waarop Pioneer recht kan hebben, stemt u ermee in dat Pioneer een gerechtelijk bevel mag trachten te realiseren om de werkelijke, dreigende of aanhoudende schending van deze overeenkomst te voorkomen.

5. BEËINDIGING 
Deze overeenkomst geldt tot ze beëindigd wordt. Pioneer kan deze overeenkomst beëindigen op elk willekeurig moment, mocht u een bepaling van de overeenkomst schenden. Als de overeenkomst beëindigd is, dient u te stoppen met het gebruiken van dit programma; u moet het permanent verwijderen van de apparatuur waarop het staat en alle exemplaren van het programma en de documentatie die u in uw bezit hebt, vernietigen. U moet ook schriftelijk bevestigen dat u dit daadwerkelijk hebt gedaan. De secties 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 en 6 zullen van kracht blijven na de beëindiging van deze overeenkomst.

6. ALGEMENE VOORWAARDEN 
6.1 Juridisch. Deze overeenkomst en alle zaken die daaruit voortkomen, zijn onderworpen aan de wetten van het land waar uw Pioneer-product oorspronkelijk werd aangeschaft en de partijen stemmen onherroepelijk in met de rechtspraak en het rechtsgebied van de nationale hoofdstad van dat land. Toepassing van de conventie van de Verenigde Naties over contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt expliciet uitgesloten.
6.2 Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval zullen Pioneer of dochterondernemingen ervan aansprakelijk zijn in verband met deze overeenkomst of het onderwerp, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook voor elke indirecte, incidentele, speciale, consequentiële of strafrechtelijke schade of schade aan misgelopen winsten, inkomsten, zaken, spaartegoeden, gegevens, gebruik of kosten van het aanschaffen van een vervangproduct, zelfs niet indien de onderneming op de hoogte gesteld is van dergelijke schade of indien dergelijke schade voorzien kan worden. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Pioneer voor alle schade de bedragen overtreffen die werkelijk betaald zijn voor het programma aan Pioneer. De partijen erkennen dat de grenzen van de aansprakelijkheid en de toewijzing van risico in deze overeenkomst in de prijs van het programma worden weerspiegeld en dit zijn essentiële elementen van de overeenkomst tussen de partijen, zonder welke Pioneer het programma niet zou hebben geleverd of deze overeenkomst niet zou zijn aangegaan. 
6.3 Ontbinding en verklaring van afstand. Wanneer een bepaling van deze overeenkomst tegen de wet, ongeldig of anderszins niet uitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling tot de hoogst mogelijke mate worden bekrachtigd of indien men deze niet kan bekrachtigen, geacht worden te zijn ontbonden en uit deze overeenkomst te zijn verwijderd. De rest daarvan zal volledig van kracht en geldig blijven. Het afwijzen van verantwoordelijkheid van welke standaard of schending van deze overeenkomst dan ook, zal geen andere of opvolgende standaard of schending ongeldig doen worden.
6.4 Geen toewijzing. U kunt deze overeenkomst of welke rechten of verplichtingen op grond hiervan niet toewijzen, verkopen, overdragen, delegeren of anderszins wegdoen, of dit nu vrijwillig of onvrijwillig is, door de werking van de wet of op een andere wijze zonder dat u de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pioneer hebt. Elke poging tot toewijzing, overdracht of delegatie door u zal nietig en ongeldig zijn. Onderworpen aan het voorgaande, zal deze overeenkomst bindend zijn en zal deze ten goede komen aan de partijen en hun respectievelijke opvolgers en aangewezen entiteiten.
6.5 Gehele overeenkomst. Deze overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen de partijen en is belangrijker dan alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of beloften, of dit nu schriftelijk of mondeling is, over deze materie. Deze overeenkomst mag niet gewijzigd of geamendeerd worden zonder de voorafgaande en expliciete schriftelijke toestemming van Pioneer. En geen andere handeling, geen ander document, gebruik of gewoonte zal geacht worden deze overeenkomst te amenderen of te wijzigen.