Algemene Voorwaarden

GEBRUIK

Pioneer Benelux verleent u de toestemming om de documenten uitsluitend voor informatieve en niet-commerciële doeleinden te reproduceren, op voorwaarde dat de bovenstaande vermelding betreffende het auteursrecht wordt vermeld op alle kopieën van de documenten of van onderdelen ervan.

Pioneer Benelux behoudt altijd alle rechten, inclusief auteursrechten, die zij kan hebben op gegevens, bestanden en/of afbeeldingen, tekst en de multimedia die zij bevatten. Het op een of andere manier publiceren, kopiëren of herverdelen van deze documenten of van onderdelen ervan voor persoonlijke winst of bedrijfswinst is verboden.

De toegang tot en het gebruik van de website van Pioneer Benelux impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt. 

DISCLAIMER 

Deze documenten zijn opgesteld en ter beschikking gesteld "zoals ze zijn" en "voor zover beschikbaar" zonder enige, hetzij expliciete of impliciete, garantie, inclusief maar niet beperkt tot, geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een speciaal doel. In geen geval kan Pioneer Benelux aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, inclusief maar niet beperkt tot, speciale, indirecte of gevolgschade, of welke schade dan ook die voortvloeit uit het niet meer kunnen gebruiken, het verlies van gegevens of winst, hetzij in een actie van contract, door nalatigheid of andere onrechtmatige handeling, die het gevolg is van of betrekking heeft op het gebruik of de uitvoering van deze documenten. 

Deze documenten kunnen technische onnauwkeurigheden en tikfouten bevatten; de kleuren van de afgebeelde producten kunnen lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren. Raadpleeg uw Pioneer-dealer om u ervan te vergewissen dat de werkelijke kenmerken en specificaties overeenstemmen met uw vereisten. 

Deze documenten kunnen nu en dan worden gewijzigd; dergelijke wijzigingen worden opgenomen in de nieuwe edities van deze documenten. De specificaties en het design van de Pioneer-producten die in deze documenten worden beschreven of afgebeeld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Bijgevolg kunnen de Pioneer-producten die te koop worden aangeboden, tengevolge van deze wijzigingen verschillen van de in deze documenten beschreven of afgebeelde producten. Daarom mogen deze documenten niet worden beschouwd als zijnde verklaringen met betrekking tot de huidige beschikbaarheid van de beschreven producten of met betrekking tot de producten die momenteel te koop worden aangeboden. 

Pioneer Benelux verleent toegang tot internationale informatie die bijgevolg verwijzingen of kruisverwijzingen kan bevatten naar producten van Pioneer, waarvan niet werd aangekondigd dat ze in een bepaald land (gemakkelijk) beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Pioneer Benelux van plan is om dergelijke producten in uw land aan te kondigen. 

Alle acties die voortvloeien uit een zoekbewerking van deze informatie, moeten in verband worden gebracht met oplossingen waarbij uitsluitend producten worden gebruikt die door Pioneer Benelux in uw land werden aangekondigd. 

UW BEOORDELINGEN EN OPMERKINGEN

Op sommige pagina’s van pioneer.eu kunt u inhoud posten die toegankelijk is voor anderen, inclusief het grote publiek, en door hen gelezen kan worden.

U mag op pioneer.eu enkel inhoud posten die u zelf hebt aangemaakt of waarvoor u de toestemming hebt om die te posten. U mag geen Inhoud posten die deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt. U geeft Pioneer Europe NV en haar dochterondernemingen het recht om de naam die u hebt ingediend in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien zij daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat u alle rechten op de inhoud die u post bezit of op een andere wijze beheert; dat de inhoud correct is; en dat u Pioneer Europe NV vrijwaart voor alle vorderingen die het gevolg zijn van de inhoud die u levert. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor Inhoud die door anderen wordt verschaft.

We eisen geen eigendomsrecht op eender welke Inhoud die u post. Door Inhoud in te dienen op openbare delen van pioneer.eu, verleent u echter aan ons, ons moederbedrijf, onze filialen en distributeurs wel het recht om deze Inhoud te gebruiken, te kopiëren, weer te geven, uit te voeren, te verspreiden, aan te passen en te promoten via elk medium. 

We zijn niet verplicht om Inhoud vooraf te screenen, maar we hebben wel het recht om bepaalde ingediende Inhoud aan te passen of niet te publiceren. We behouden het recht om Inhoud te verwijderen om welke reden dan ook, maar we zijn niet verantwoordelijk in het geval de verwijdering van dergelijk materiaal niet of vertraagd gebeurt.

Richtlijnen voor ingediende inhoud: U mag beoordelingen, afbeeldingen, opmerkingen en andere inhoud posten, op voorwaarde dat de inhoud niet onwettig, obsceen, bedreigend of lasterlijk is of een privacyinbreuk vormt, intellectuele eigendomsrechten schendt of op een andere wijze schade berokkent aan of aanstootgevend is voor derden. Verder mag uw inhoud geen virussen, politieke campagnevoering, commerciële advertenties, kettingbrieven, massamailings of elke andere vorm van “spam” bevatten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of op een andere wijze misleidend zijn omtrent de oorsprong van de inhoud.

HANDELSMERKEN

Dolby", "Dolby Surround", "Pro Logic" en het Double-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Delen van de zoekmachine zijn gebaseerd op SWISH en WWWWAIS, freewareprogramma's die werden ontwikkeld en verspreid door Enterprise Integration Technologies.