Tietoverkosta ladatun ohjelman käyttöoikeussopimus

Sivuston kautta tarjottavan ohjelman käyttöoikeussopimuksen (”käyttöoikeussopimus”, ”sopimus”) osapuolia ovat sinä (sivustolta haetun ohjelman asentanut yksityishenkilö ja edustamasi oikeushenkilö) eli Pioneer-laitteen laillinen omistaja (”sinä”) ja PIONEER EUROPE NV:n ("Pioneer").
Mikä tahansa ohjelman käyttöönottoon tai asentamiseen liittyvä teko tarkoittaa, että hyväksyt kaikki tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Sivuston ohjelmien haku ja/tai käyttö on luvallista ainoastaan siinä tapauksessa, että noudatat näitä ehtoja. Kirjallista tai sähköistä hyväksyntää ei vaadita tämän sopimuksen voimaantulon ja täytäntöönpanon toteutumiseksi. Ellet hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, et saa käyttää ohjelmaa ja sinun täytyy lopettaa sen asentaminen tai, jos se on jo asennettu, poistaa se.

1. MÄÄRITELMÄT
1.1 ”Dokumentit” tarkoittavat kirjallista dokumenttia, teknisiä tietoja ja aputiedostoja, jotka Pioneer on asettanut julkisesti saataville ohjelman asentamisen ja käytön helpottamiseksi. 
1.2 ”Ohjelma” tarkoittaa sellaista Pioneer-ohjelmaa tai sen osaa, joka on tarkoitettu Pioneer-tuotteen parantamista tai päivitystä varten ja johon Pioneer myöntää sinulle käyttöoikeuden tässä sopimuksessa.
1.3 ”Pioneer-tuote” tarkoittaa Pioneer-tuotteita, joiden kanssa ohjelma toimii.

2. LISENSSI 
2.1 Rajoitettu käyttöoikeus. Tässä sopimuksessa esitetyt rajoitukset huomioiden Pioneer myöntää sinulle ohjelmaan rajoitetun, rinnakkaisen, ei siirrettävissä olevan käyttöoikeuden (ilman oikeutta alilisenssiin)
(a) asentaa yksi kopio ohjelmasta laitteeseen, joka sisältää Pioneer-tuotteen, kun tarkoituksena on päivittää Pioneer-tuote dokumenttien kuvauksen mukaisesti (”luvallinen käyttö”) 
(b) käyttää dokumentteja luvallisen käytön yhteydessä
(c) valmistaa yksi kopio ohjelmasta varmuuskopioksi, mikäli kaikki tuotenimet ja tavaramerkit sekä ilmoitukset tekijänoikeuksista ja rajoitetuista oikeuksista ovat myös kopiossa.
2.2 Rajoitukset. Et saa kopioida tai käyttää ohjelmaa ja dokumentteja muutoin kuin tässä sopimuksessa on nimenomaisesti sallittu. Et saa siirtää, alilisensoida, vuokrata, leasingvuokrata tai lainata ohjelmaa tai käyttää sitä kolmannen osapuolen koulutukseen, kaupalliseen osittaiskäyttöön tai palvelutoimintaan. Et saa itse etkä kolmannen osapuolen välityksellä muokata, tutkia käänteistekniikalla (purkaa), kääntää symboliselle konekielelle (esim. disassemblerilla) tai dekompiloida ohjelmaa paitsi sovellettavissa olevan lain nimenomaisesti sallimassa määrin, ja siinäkin tapauksessa vasta sen jälkeen, kun olet kirjallisesti ilmoittanut Pioneerille aikomuksestasi tehdä niin. Et saa käyttää ohjelmaa useammassa kuin yhdessä laitteessa ilman Pioneerin ennalta antamaa kirjallista lupaa.
2.3 Omistusoikeus. Pioneer tai sen lisenssinantaja säilyttää kaikki ne oikeudet, omistusoikeudet ja muut oikeudet ja edut, jotka kuuluvat tai liittyvät patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, liikesalaisuuksiin tai muihin immateriaalioikeuksiin ohjelmassa tai dokumenteissa tai jotka kuuluvat tai liittyvät ohjelmasta ja dokumentista johdettuihin töihin. Mikään oikeus ei siirry sinulle suoraan tai epäsuorasti lukuun ottamatta tässä sopimuksessa tiedoksi annettua rajoitettua oikeutta. 
2.4 Ei tukea. Pioneerilla ei ole velvollisuutta tarjota tukea, huoltoa, päivityksiä, muunneltuja versioita tai uusia versioita tämän sopimuksen tarkoittamista ohjelmista tai dokumenteista.

3. TAKUITA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE
Ohjelma ja dokumentit toimitetaan “sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista kuvausta tai takuuta, ja sinä sitoudut käyttämään niitä omalla vastuullasi. Siinä määrin kuin sovellettavissa oleva laki sallii, Pioneer ei anna ohjelmalle ja dokumenteille mitään nimenomaista, hiljaista tai lakiin perustuvaa takuuta eikä takuuta yhteisten menettelytapojen tai kauppatavan perusteella, ja näin suljetaan pois muiden muassa myös takuut kauppakelpoisuudesta, sopivuudesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, tyydyttävästä laadusta, tarkkuudesta, omistusoikeudesta ja kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaamattomuudesta.

4. VAHINGONKORVAUKSET JA RIKKOMUSTEN OIKEUSSEURAAMUKSET
Sinä hyväksyt, että tämän sopimuksen minkä tahansa ehdon rikkominen aiheuttaisi Pioneerille korvaamatonta haittaa, jonka kompensoimiseksi rahakorvaus yksin olisi riittämätön. Hyväksyt ne vahingonkorvaukset ja muut oikeustoimet, joihin Pioneerilla saattaa olla oikeus. Hyväksyt myös, että Pioneer saattaa käyttää väliaikaista turvaamistoimenpidettä estääkseen tämän sopimuksen rikkomisen, rikkomisen uhan tai jatkuvan rikkomisen.

5. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN
Tämä sopimus on voimassa, kunnes se puretaan. Pioneer voi purkaa tämän sopimuksen milloin tahansa, jos rikot jotakin sopimusehtoa. Jos sopimus puretaan, sinun täytyy lopettaa ohjelman käyttäminen, pysyvästi poistaa se niistä laitteista, joihin olet sen asentanut, ja tuhota kaikki ohjelmasta tekemäsi kopiot ja dokumentit, jotka ovat hallussasi. Lisäksi sinun täytyy kirjallisesti vakuuttaa Pioneerille, että olet tehnyt niin. Pykälät 2.2., 2.3, 2.4, 3, 4, 5 ja 6 jäävät voimaan sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.

6. YLEISET EHDOT
6.1 Laki. Tähän sopimukseen ja kaikkiin siihen liittyviin asioihin sovelletaan sen maan lakeja, joista ostit Pioneer-tuotteesi, ja osapuolet hyväksyvät peruuttamattomasti sen, että asiat käsitellään kyseisen maan pääkaupungin tuomioistuimien toimivallan alaisuudessa. Yksiselitteisesti suljetaan pois YK:n kansainvälisen kauppalain soveltaminen (CISG, Convention on Contracts for the International Sales of Goods).
6.2 Vastuunjako. Missään olosuhteissa Pioneer tai sen tytäryhtiöt eivät ole minkään vastuuntulkinnan mukaan vastuuvelvollisia tähän sopimukseen tai sen aihepiiriin liittyvistä epäsuorista, satunnaisista, erityisistä vahingoista tai rangaistusvaatimuksista eikä mistään vahingoista, jotka ovat seurausta voittojen, liikevaihdon, liiketoiminnan, säästöjen, datan tai käytön menetyksestä tai korvikkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Pioneerille ennalta tai ne olisivat olleet ennakoitavissa. Missään olosuhteissa Pioneerin vahingonkorvausvastuu ei ylitä sitä summaa, jonka todellisuudessa maksoit Pioneerille ohjelmasta. Osapuolet myöntävät, että vastuun rajat ja riskien jakaminen tässä sopimuksessa on huomioitu ohjelman hinnassa ja että ne ovat keskeisiä tekijöitä osapuolien tekemässä kaupassa ja että ilman niitä Pioneer ei olisi toimittanut ohjelmaa tai sitoutunut tähän sopimukseen.
6.3 Sopimuksen osittaminen ja luopumislauseke. Jos tämän sopimuksen jokin ehto todetaan lainvastaiseksi, mitättömäksi tai muutoin täytäntöpakottomaksi, kyseinen ehto pannaan täytäntöön kaikilta niiltä osin kuin mahdollista, tai mikäli se on kokonaan täytäntöpakoton se todetaan mitättömäksi ja poistetaan tästä sopimuksesta, mutta muilta osin sopimus jää voimaan ja täytäntöönpanokelvolliseksi. Jos jompikumpi osapuoli luopuu oikeudestaan syyttää toista osapuolta jonkin sopimuskohdan rikkomuksesta, se ei tarkoita, että samalla osapuoli luopuu oikeudestaan syyttää toista osapuolta jonkin toisen sopimuskohdan rikkomuksesta. 
6.4 Ei siirrettävissä. Et saa luovuttaa, myydä, siirtää, antaa valtuuksia tai muulla tavoin luovuttaa tätä sopimusta tai mitään siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia tahallisesti tai tahattomasti, lain nojalla tai muulla tavalla, ilman Pioneerin ennalta antamaa kirjallista lupaa. Mikä tahansa tekemäsi luovutus, siirto tai delegointi on pätemätön. Edellä mainitut asiat huomioiden tämä sopimus on sitova ja vaikuttaa osapuoliin ja myös näiden oikeusseuraajiin ja luovutussaajiin.
6.5 Sopimuksen täydellisyys. Tämä sopimus muodostaa yksin ja kokonaan sopimuksen tästä aiheesta osapuolten välillä, ja se korvaa kaikki aiemmat tai rinnakkaiset sopimukset ja esitykset, sekä suulliset että kirjalliset. Tätä sopimusta ei saa muuttaa tai korjata ilman Pioneerin ennalta antamaa nimenomaista suostumusta, eikä mikään teko, dokumentti, käyttö tai tapa ole sopimuksen korjaamiseen tai muutokseen oikeuttava.