actievoorwaarden map updates toyota

 

I     Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “gratis kaart updates en extra garantie promotie”, hierna te noemen: “de Actie”. De Actie wordt georganiseerd door Pioneer Belgium, Haven 1087-Keetberglaan 1 9120 Melsele, hierna te noemen: “de Organisator”. De Organisator is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden tussen de Organisator als gebruiker van de voorwaarden en een natuurlijke persoon die wenst deel te nemen aan de Actie, hierna te noemen: “(de) Deelnemer”.

 2. De Organisator is verantwoordelijk voor de Actie en de uitvoering daarvan. De voorwaarden staan vermeld op de websites via welke de Deelnemer mee kan doen aan de Actie: pioneer-car.be/toyota. Door deelname verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en gebonden te zijn aan de voorwaarden. Op verzoek worden de voorwaarden tevens per post of e-mail toegezonden. De voorwaarden kunnen eveneens worden gedownload en opgeslagen door de Deelnemer.

 3. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze voorwaarden handelen.

II    De Actieperiode

De Actie start op 01-01-2021. De sluitingsdatum van de Actie is 31-03-2022.

III    De Actie

Door middel van de Actie kan een natuurlijk persoon drie jaar gratis kaart updates ontvangen.

IV    Deelname    

 1. Aan de Actie kan 1x per persoon worden deelgenomen door op de actie website www.pioneer-car.be/toyota het registratieformulier volledig en correct in te vullen.

 2. de Actie heeft betrekking op het volgende Pioneer product: AVIC-Z730DAB

 3. De Pioneer producten, genoemd in artikel IV2., dienen te zijn aangekocht en gemonteerd bij één van de, aan de Actie deelnemende, erkende, Toyota dealers.

 4. Deelname aan de Actie is gratis.

 5. Bij deelname aan de Actie worden de NAW gegevens van de Deelnemer opgeslagen.

 6. De Deelnemer aan de Actie dient ouder dan 18 jaar te zijn, in bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en permanent woonachtig te zijn in de Belux. Tevens is de Deelnemer verplicht tot het verschaffen van correcte en complete informatie.

 7. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij aanvragen die haar frauduleus voorkomen of getuigen van onrechtmatige beïnvloeding de Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.

 8. De Organisator behoudt zich het recht voor om bij inzendingen die niet voldoen aan de voor deelname gestelde eisen de Deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten.

 

V     Uitkering van de aanvraag

 1. Deelname of de verkrijging van de aanvraag is persoonsgebonden. De deelname en de claim zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of iets anders dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt.

 2. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reis-/verblijfkosten die de deelnemer eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan de Actie.

 

VI     Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade dan ook door een Deelnemer geleden in verband met deze Actie.

 2. Meer specifiek is de Organisator niet aansprakelijk voor schade door de Deelnemer geleden die het gevolg is van:

 • enig gebruik van de door de Organisator verstrekte producten; of

 • type- en zetfouten op de website of op of in enig ander medium/communicatiemiddelverband houdende met de Actie; of

 • niet of niet afdoende verzekerd zijn (bijvoorbeeld doordat een aansprakelijkheidsverzekering ontbreekt)

 

VII     Persoonsgegevens

 1. De NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 2. De Organisator zal de gegevens van de Deelnemer gebruiken voor uitvoering van deze Actie en communicatie rond de Actie, waaronder mede begrepen de toezending van de e-mail ter bevestiging van de deelname en de unieke code om de kaart updates te downloaden. Eventuele andere e-mails worden alleen verzonden indien de Deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven. Een Deelnemer aan deze Actie kan per brief een verzoek doen om inzage, verwijdering en/of correctie van zijn/haar gegevens. Deze brief dient te worden gezonden naar: Pioneer Belgium, Marketing/Communicatie, Haven 1087-Keetberglaan 1 9120 MELSELE.

VIII     Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken, maar met voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit in redelijkheid of door overmacht vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.

 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

 3. Deelname aan de Actie houdt het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze voorwaarden in, zonder enig voorbehoud of enige beperking, alsmede van elke beslissing die de Organisator kan nemen ter zake. Indien Deelnemer een bepaling van deze voorwaarden overtreedt of niet nakomt wordt de Deelnemer van verdere deelname uitgesloten.

 4. Indien over de prijzen kansspelbelasting afgedragen zou dienen te worden zal de verschuldigde kansspelbelasting volledig voor rekening komen van de Organisator.

 5. Indien de Actie gekwalificeerd zou moeten worden als een promotioneel kansspel voldoet dit spel aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 6. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Pioneer Belgium, Marketing/Communicatie, Haven 1087-Keetberglaan 1 9120 MELSELE. Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

 7. Op de Actie(voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 08-01-21​