Vilkår for bruk

1. Generelt

Disse vilkårene for bruk (”Terms of Use”) gjelder for alle nettsteder (”Sites”), inkludert, men ikke begrenset til https:\\aftersales.pioneer.eu og https://www.pioneer-car.eu/eur/, drevet av Pioneer Europe NV (”naamloze vennootschap”/”société anonyme”), med registrert sete i Haven 1087, Keetberglaan 1 B, 9120 Melsele, Belgium og registrert iCrossroads Bank of Enterprises under nummer 0406.999.132 og VAT BE 0406.999.132 (”Pioneer”).

Ved å gå inn på og bruke disse nettstedene må du ha lest og godtatt vilkårene som er angitt i Vilkår for bruk, og disse gjelder for ethvert besøk på nettstedet og for all informasjon eller bruk av denne. Nettstedet skal kun brukes i samsvar med Vilkår for bruk. Hvis du ikke godtar Vilkår for bruk, vennligst ikke bruk nettstedet.

2. Endringer

Pioneer kan endre Vilkår for bruk når som helst. Du bør derfor gå inn på disse sidene hver gang du besøker disse nettstedene. Din forsatte bruk av nettstedene etter eventuelle endringer av disse Vilkår for bruk innebærer at du godtar disse endringene.

Alle deler av nettsidene kan endres, suppleres, slettes eller oppdateres uten varsel og etter Pioneer's egen vurdering.

3. Bruk av nettstedene og intellektuelle eierrettigheter

Pioneer, dennes innholdsleverandører og lisensgivere har opphavsrett, eier varemerker og har all annen intellektuell eiendomsrett til alt materiale og innhold, inkludert bilder, logoer, tekst, design, underliggende programvare osv., på disse nettstedene (”Contents”).

Pioneer gir deg en begrenset lisens for tilgang og for å bruke disse nettstedene. Denne lisensen inkluderer ikke:

- retten til å modifisere, kopiere, mangfoldiggjøre, publisere, reprodusere eller laste ned, fullstendig eller delvis, nettstedene eller deres innhold; unntatt for sidefangst som er nødvendig for din egen personlige og ikke-kommersielle, korrekte bruk av nettstedene,

- alt videresalg eller kommersiell bruk av nettstedene eller deres innhold,

- all bruk, besøk, nedlasting eller kopiering av kontoinformasjon til en tredjeparts fordel,

- all bruk av datafangst, roboter eller lignende datainnsamling og ekstraksjonsverktøy,

- enhver annen avledet bruk av nettstedene eller deres innhold.

 

Ved enhver kopiering eller bruk av innhold må du først innhente skriftlig godkjenning fra Pioneer, og Pioneer's status (og statusen til alle identifiserte bidragsytere) som opphavspersoner for materialet på nettstedene må alltid anerkjennes. Alle forespørsler om disse handlingene må sendes per epost til info@pioneer.eu.

4. Hyperlenker

Våre nettsteder inneholder hyperlenker til andre nettsteder og sosiale medier. Pioneer har ingen teknisk eller andre virksomme kontrollmuligheter over disse nettstedene og mediene.

Hvis du ønsker å inkludere en hyperlenke til våre nettsteder på ditt nettsted, må du innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Pioneer. Godkjenningen kan ensidig bli trukket tilbake med umiddelbar virkning. Forespørselen kan sendes per epost til info@pioneer.eu.

5. Din konto

Du har det fulle og hele ansvaret for alle aktiviteter som inntreffer under din konto og passord. Du er derfor ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at passordet holdes konfidensielt og sikkert. Du må informere Pioneer umiddelbart hvis du har grunn til å tro at passordet ditt har kommet i andres hender, eller hvis passordet blir brukt, eller sannsynligvis vil bli brukt på en uautorisert måte.

Vennligst sørg for at opplysningene du gir oss er korrekte og fullstendige, og informer oss umiddelbart om eventuelle endringer av informasjonen du gir ved registrering.

6. Din adferd

Du må ikke bruke nettsidene på noen måte som forårsaker eller sannsynligvis forårsaker at nettstedene eller tilgang til dem blir forstyrret, skadet eller svekket på noen måte.

Du må ikke legge inn falsk eller villedende informasjon på nettstedene.

Du må ikke legge inn eller laste opp på nettstedene noen informasjon som inneholder virus eller andre dataprogrammeringsrutiner som har til hensikt å skade nettsidene.

7. Nettstedenes innhold

Nettstedenes innhold kan inneholde tekniske unøyaktigheter, typografiske feil, og visning av farger og avbildede produkter kan avvike litt fra virkeligheten. I eventuelle tvilstilfeller eller ved behov for informasjon, vennligst kontakt din Pioneer-representant.

8. Opphør

Pioneer forbeholder seg retten til å nekte adgang til nettstedene, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold, eller kansellere ordrer etter egen vurdering.

9. Personvern

Vennligst se gjennom vår Privacy Policy og Cookie Policy som også regulerer ditt besøk på nettstedene.

10. Tilgang til nettstedene

Pioneer vil gjøre sitt ytterste for å sikre at tilgangen til nettstedene ikke blir avbrutt. Imidlertid kan din tilgang til nettstedene også til tider bli suspendert eller begrenset. Pioneer vil forsøke å begrense hyppigheten og varigheten av slik suspendering eller begrensning.

11. Erstatningsansvar

Ikke i noe tilfelle, og i den utstrekning det fremgår av anvendelige lovregler, (se punkt 12), skal Pioneer eller noen som arbeider for Pioneer være erstatningsansvarlige for noen skade, inkludert men ikke begrenset til, spesiell, indirekte skade eller følgeskade, eller noen annen skade overhodet som resulterer fra bruk, innhold eller ytelser på disse nettstedene.

Pioneer garanterer ikke korrekt funksjon eller kontinuerlig tilgang til nettstedene og kan ikke holdes erstatningsansvarlig hvis dette ikke oppfylles, uten hensyn til årsaken til dette (for eksempel tekniske feil, virus).

Pioneer fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for innhold, drift og funksjonalitet for tredjeparts nettsteder som kan være tilgjengelige via våre nettsteder. Pioneer er heller ikke erstatningsansvarlig for skader forårsaket av svikt i elektronisk kommunikasjon via nettstedene, som for eksempel forsinkelser, avlytting eller manipulering utført av tredjepart ved denne kommunikasjonen.

12. Relevant lovgivning og kompetent domstol

Ved å bruke dette nettstedet erkjenner du at innholdet kun er underlagt Belgisk lov. Ved eventuell tvist er det kun domstolene i det juridiske distriktet Brussels som har jurisdiksjon.

13. Spørsmål

Hvis du har ytterligere spørsmål om disse nettstedene eller om disse Vilkår for bruk, vennligst kontakt info@pioneer.eu.