PIONEER EUROPEAN ENVIRNOMENTAL POLICY

PIONEER EUROPEAN ENVIRNOMENTAL POLICY (Marketing & Sales Companies)

Denne miljøvernstrategien gjelder følgende Pioneer selskaper i Europa:
Pioneer Europe NV (PEE), Pioneer Benelux BV (PEB), Pioneer Danmark A/S (PDS), Pioneer France SA (PFS), Pioneer GB Limited (PGB), Pioneer Electronics Deutschland GmbH (PED), Pioneer Italia S.p.A. (PEI), Pioneer Norge AS (PEN), Pioneer Scandinavia AB (PES).

I våre roller som en del av Pioneer sitt distribusjons og markedsføringsselskap i de ulike europeiske land, innser vi at miljøbeskyttelse er en av virksomhetens hovedoppgaver, utover distribusjon, salg og service på bilstereo, hjemmeelektronikk og industrielle produkter. PIONEER EUROPE NV skal lede, samordne gjennomføringen av denne policy i forhold til alle ovennevnte Pioneer selskaper.
Med ledelse av ”policies for envirnomental protection”, utgitt av PIONEER sitt hovedkontor i Japan, har vi etablert en miljøorganisasjon som fremmer beskyttelse av miljøet, og som arbeider aktivt for å bevare og å virkeliggjøre et rikt og sikkert miljø, utifra den allmene oppfatning om at det er konsernets ansvar å opprettholde, forbedre og å overlevere et globalt miljø til neste generasjon. 
I overenstemmelse med lover og forskrifter
Vi vil rette oss etter alle gjeldende lover, forskrifter og lokalt definerte forpliktelser som er anvendelige i datterselskapene, samt i samsvar med alle andre krav som kreves av selskapet i forhold til beskyttelse av miljøet, og ved behov opprette frivillig avtaler og kontrollstandarder for å redusere den negative påvirkning vår virksomhet har på miljøet.
Bevaring av miljøet
Ved å benytte alternative produkter, vil vi unngå anvendelse av produkter, helt avholde oss fra bruk av stoffer, som er skadelig for miljøet, som f.eks. bidrar til uttynning av ozonlaget, den globale oppvarmingen, og samtidig ta i betraktning påvirkningen av det økologiske systemet og gjennom dette redusere selskapets nevative miljø påvirkning og på samme tid unngå miljøforurensing.
Gjennomføring gjennom tydelige mål
Vi har opprettet mål for å redusere vår virksomhets negative påvirkning på miljøet, slik som sparsomhet med naturressurser, energibesparing, gjenvinning, redusert avfall osv. Vi vil anstrenge oss for å nå disse målene.
Metoder for å fremme miljøbeskyttelse
Vi har opprettet en metode, som kan anvendes i alle ovennevnte Pioneer selskaper, som bidrar til forfremming av miljøbeskyttelse. I forbindelse med dette formålet har hvert selskap opprettet tilsvarende organisasjoner i den hensikt kontinuerlig utvikle miljøstyringssystemet.
Utdanning
Vi gir våre ansatte kontinuerlig opplæring, med hensyn til bevaring av miljøet, innkludert bekjentgjørelse av denne PIONEER EUROPEAN ENVIRNOMENTAL POLICY. I tillegg vil individuell trening bli gitt ansatte når omstendighetene krever det.
Stadig forbedring
Vi skal kontinuerlig opprettholde og forbedre vårt miljøstyringssystem og våre miljøbevarende tiltak, gjennom innsikt om våre gjennomførte miljøaktiviteter og ved å fortsette hensiktsmessige tiltak i overensstemmelse med resultatene fra miljørevisjoner.
Kunngjørelse og kommunikasjon
Vi skal kontinuerlig bekjentgjøre vår policy, våre mål og resultatet av våre miljøaktiviteter, gjennom bruk av miljørapporter og derigjennom anstenge oss for å fremme kommunikasjon med eksterne parter.

itosign.jpg
T. Ito  
Chairman - Managing Director PEE